Previous Page of 3Next Page

các hàm trong excel

spinner.gif

DATE 

Trả về chuỗi số tuần tự của ngày tháng. 

 

DAY 

Trả về thứ tự của ngày trong tháng từ một giá trị kiểu ngày tháng. 

 

EDATE 

Trả về mốc thời gian xảy ra trước hoặc sau mốc chỉ định 

 

HOUR 

Trả về giờ của một giá trị kiểu thời gian. 

 

MONTH 

Trả về số tháng của một giá trị kiểu ngày tháng. 

 

NOW 

Trả về ngày giờ hiện tại trong hệ thống của bạn. 

 

TIME 

Trả về một giá trị thời gian từ chuỗi văn bản 

 

TODAY 

Trả về ngày hiện tại trong hệ thống của bạn. 

 

WEEKNUM 

Trả về số thứ tự của tuần trong năm từ giá trị ngày tháng. 

 

YEAR 

Trả về số năm của một giá trị ngày tháng. 

DATEVALUE 

Trả về chuỗi số đại diện cho ngày từ chuỗi văn bản đại diện cho ngày tháng. 

 

DAYS360 

Tính số ngày giữa 2 mốc ngày tháng dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày. 

 

EOMONTH 

Trả về ngày cuối cùng của tháng xảy ra trước hoặc sau mốc chỉ định  

 

MINUTE 

Trả vế phút của một giá trị kiểu thời gian 

 

NETWORKDAYS 

Trả về số ngày làm việc trong mốc thời gian đưa ra sau khi trừ đi ngày nghĩ và ngày lễ. 

 

SECOND 

Trả về số giây của một giá trị thời gian. 

 

TIMEVALUE 

Trả về một giá trị thời gian từ một chuỗi kiểu thời gian. 

 

WEEKDAY 

Trả về số thứ tự của ngày trong tuần từ giá trị ngày tháng. 

 

WORKDAY 

Trả về ngày làm việc xảy ra trước hoặc sau mốc thời gian đưa ra. 

 

YEARFRAC 

Trả về tỉ lệ của một khoảng thời gian so với năm.

 

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG EXCEL 

 

##### Lỗi độ rộng  

 

Khi cột thiếu độ rộng. Dùng chuột kéo độ rộng cột ra cho phù hợp  

 

Khi bạn nhập giá trị ngày tháng hoặc thời gian là số âm.  

 

#VALUE! Lỗi giá trị  

 

Bạn nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic.  

 

Đang nhập một hoặc chỉnh sửa các thành phần của công thức mà nhấn Enter.  

 

Nhập quá nhiều tham số cho một toán tử hoặc một hàm trong khi chúng chỉ dùng một tham số. Ví dụ =LEFT(A2:A5)  

 

Thi hành một marco (lệnh tự động) liên quan đến một hàm mà hàm đó trả về lỗi #VALUE!  

 

#DIV/0! Lỗi chia cho 0  

 

Nhập vào công thức số chia là 0. Ví dụ = MOD(10,0).  

 

Số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống.  

 

#NAME! Sai tên  

 

Bạn dùng những hàm không thường trực trong Excel như EDATE, EOMONTH, NETWORKDAYS, WORKDAYS,... Khi đó cần phải vào menu Tools - Add-in. Đánh dấu vào tiện ích Analysis ToolPak.  

 

Nhập sai tên một hàm số. Trường hợp này xảy tra khi bạn dùng bộ gõ tiếng Việt ở chế độ Telex vô tình làm sai tên hàm như IF thành Ì, VLOOKUP thành VLÔKUP.  

 

Dùng những ký tự không được phép trong công thức.  

 

Nhập một chuỗi trong công thức mà không có đóng và mở dấu nháy đôi.""  

 

Không có dấu 2 chấm : trong dãy địa chỉ ô trong công thức.  

 

#N/A Lỗi dữ liệu  

 

Giá trị trả về không tương thích từ các hàm dò tìm như VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH.  

 

Dùng hàm HLOOKUP, VLOOKUP, MATCH để trả về một giá trị trong bảng chưa được sắp xếp.  

 

Không đồng nhất dữ liệu khi bạn sử dụng địa chỉ mảng trong Excel.  

 

Quên một hoặc nhiều đối số trong các hàm tự tạo.  

 

Dùng một hàm tự tạo không hợp lý.  

 

#REF! Sai vùng tham chiếu  

 

Xóa những ô đang được tham chiếu bởi công thức. Hoặc dán những giá trị được tạo ra từ công thức lên chính vùng tham chiếu của công thức đó.  

 

Liên kết hoặc tham chiếu đến một ứng dụng không thể chạy được.  

 

#NUM! Lỗi dữ liệu kiểu số  

 

Dùng một đối số không phù hợp trong công thức sử dụng đối số là dữ liệu kiểu số. Ví dụ bạn đưa vào công thức số âm trong khi nó chỉ tính số dương.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended