Previous Page of 57Next Page

Codul Muncii RM

spinner.gif

CMUNCIIA/1973 

ID intern unic: 286183  

Версия на русском Fişa actului juridic

Republica Moldova 

PARLAMENTUL 

COD Nr. CMUNCII  

din 25.05.1973 

Codul muncii al Republicii Moldova 

Publicat : 26.12.1969 în B.Of. Nr. 000 Promulgat : 25.05.1973 Data intrarii in vigoare : 12.07.2001 

ABROGAT PRIN L154/28.03.03, MO159/28.07.03 ART.648 LA DATA 01.10.03 

Modificat 

L814/05.02.2002, MO27/21.02.2002 art.146 

L286/21.06.2001, MO78/12.07.2001 art.590 

L263/24.12.98, MO62/17.06.99 art.288 

L205/25.11.98, MO7/28.01.99 art.38 

L106/23.07.98, MO79/26.08.98 art.540 

L1375/19.11.97, MO5/22.01.98 art.6 

L919/11.07.96, MO61/20.09.96 art.603 

L891/21.06.96, MO49/25.07.96 art.463 

L640/10.11.95, MO70/14.12.95 art.804 

L184/19.07.94 

L1315/02.03.93, MO5/1993 art.125 

L692/27.08.91, MO11/1991 art.104 

L434/26.12.90 

L391/05.12.90, MO12/1990 art.299 

Notă: În textul Codului cuvintele "administraţia întreprinderii, instituţiei, organizaţiei" se înlocuiesc cu cuvîntul "administraţia", cuvintele "muncitorii şi slujbaşii" - cu cuvîntul "salariaţii", termenele "contractul colectiv" şi "contractul de muncă" se înlocuiesc respectiv cu termenele "contractul colectiv de muncă", "contractul individual de muncă" la cazul respectiv conform Legii nr.1315-XII din 02.03.93 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1. Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova 

Codul muncii al Republicii Moldova reglementează raporturile de muncă ale tuturor salariaţilor, contribuie la creşterea productivităţii muncii, la îmbunătăţirea calităţii muncii, la sporirea eficienţei producţiei sociale şi la ridicarea pe acreastă bază a nivelului material şi cultural de viaţă al oamenilor muncii, la întărirea disciplinei muncii şi la transformarea treptată a muncii spre binele societăţii în prima necesitate vitală a fiecărui om capabil de muncă. 

Codul muncii al Republicii Moldova stabileşte un înalt nivel al condiţiilor de muncă, apărarea pe toate căile a drepturilor de muncă ale salariaţilor. 

[Art.1 completat prin Ucazul din 08.04.88] 

Articolul 2. Drepturile şi îndatoririle de muncă fundamentale ale salariaţilor 

În conformitate cu Constituţia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munca pe care el o alege liber sau pe care o acceptă liber, dreptul de a dispune de capacităţile sale la muncă, dreptul de a-şi alege profesia şi ocupaţia, precum şi dreptul la protecţie de şomaj. 

Munca forţată este interzisă. 

Fiecare salariat are dreptul: 

1) la condiţii de muncă ce corespund cerinţelor securităţii şi igienei; 

2) la recuperarea prejudiciului cauzat prin vătămarea sănătăţii în legătură cu munca; 

3) la recompensă egală pentru muncă egală fără nici o discriminare şi nu mai mică decît cuantumul minim stabilit de lege; 

4) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei maxime a timpului de muncă, zilei de muncă reduse pentru anumite profesii şi lucrări, acordarea zilelor de odihnă săptămînale, zilelor de sărbătoare, precum şi a concediilor anuale plătite; 

5) la asociere în sindicate; 

6) la asistentă socială pentru limită de vîrstă, în caz de pierdere a capacităţii de muncă şi în alte cazuri prevăzute de lege; 

7) la apărarea judiciară a drepturilor sale de muncă. 

Salariatul este dator: 

1) să-şi îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile de muncă; 

2) să respecte disciplina muncii; 

3) să aibă o atitudine gospodărească faţă de averea îtreprinderii, instituţiei, organizaţiei; 

4) să îndeplinească normele de muncă stabilite. 

[Art.2 în redacţia L1315/02.03.93, MO5/1993 art.125] 

[Art.2 în redacţia Ucazului din 08.04.88] 

[Art.2 în redacţia Ucazului din 01.11.84] 

[Art.2 în redacţia Ucazului nr.691-X din 05.02.81] 

Articolul 3. Sfera de acţiune a legislaţiei muncii 

Legislaţia muncii reglementează relaţiile de muncă ale salariaţilor angajaţi la întreprinderile, instituţiiile şi organizaţiile de pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma de gospodărire, inclusiv relaţiile de muncă din gospodăriile ţărăneşti (de fermier). 

Relaţiile de muncă care iau fiinţă din calitatea de membru al întreprinderilor şi al organizaţiilor corporative (cooperatiste, de arendă etc.) şi care vizează principiile şi garanţiile referitoare la regimul timpului de muncă şi al timpului de odihnă, la protecţia muncii, la munca femeilor, tineretului, invalizilor şi la cuantumul minim al retribuirii muncii se reglementează de legislaţia muncii, iar în rest - de legislaţia cu privire la activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor respective, de statutele şi regulamentele lor, de acordurile tarifare şi contractele colective de muncă.

Previous Page of 57Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended