Han-Geul (Bảng chữ cái tiếng Hàn)

spinner.gif
1. Quy tắc viết :
-Từ trái sang phải
-Từ trên xuống dưới
2. Nguyên âm (모 음)
ㅏ[a] ㅑ[ya] ㅓ[€] ㅕ[y€] ㅗ[ o ] [yo] ㅜ[ oo ] ㅠ[yoo] ㅡ [eu] ㅣ[ee]
ㅐ[ae] ㅒ[ yae] ㅔ[ye] ㅘ [wa] ㅙ[wae] ㅝ [ w€] ㅞ [we] ㅚ[we] ㅟ [wee] ㅢ[eui]
2. Phụ âm (타 음)
ㄱ[g\k ] ㄴ[n] ㄷ[t] ㄹ[r\l ] ㅁ[ m] ㅂ[p] ㅅ[s] ㅇ[ng] ㅈ[j] ㅋ [kh]Wrote :Kim Eunra@YesungVN
TAKE OUT WITH FULL CREDITS
THANKS TO WATCH

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị