Previous Page of 4Next Page

Bài tập Kế toán Hành chính sự nghiệp

spinner.gif

Khi chưa nhận được dự toán kinh phí, đơn vị phải tạm ứng rút tiền từ kho bạc, hạch toán:

Nợ TK 111/Có TK 336

Quyết toán số đã tạm ứng khi chưa có dự toán với kho bạc, hạch toán:

Nợ TK 336/Có TK 461; 

Có TK 008

Trong năm, đơn vị nhận được giấy thông báo dự toán kinh phí, hạch toán:

Nợ TK 008

Rút dự toán kinh phí về nhập quỹ tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111/ Có TK 461

Có TK 008

Nhận tạm ứng của kho bạc (Khi đã có dự toán) về nhập quỹ, hạch toán:

Nợ TK 111/  Có TK 461

Chi tiền mặt tạm ứng cho cán bộ trong đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 312/ Có TK 111

Quyết toán số đã tạm ứng cho cán bộ trong đơn vị, đưa vào chi phí hoạt động thường xuyên, hạch toán:

Nợ TK 66121/ Có TK 312

Thu hồi số tạm ứng thừa không chi hết, hạch toán:

Nợ TK 111/ Có TK 312

Chi mua văn phòng phẩm, thanh toán bằng tiền mặt, đưa vào chi phí hoạt động thường xuyên, hạch toán:

Nợ TK 66121/Có TK 111

Lập phiếu chi lương cho cán bộ trong đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 334/Có TK 111

Xác định số tiền lương phải trả cho Cán bộ trong đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 66121/Có TK 334

Khấu trừ BHXH, BHYT vào lương, hạch toán:

Nợ TK 334/Có TK 3321; Có TK 3322

Xác định BHXH, BHYT, Kinh phí Công đoàn cơ quan phải đóng cho cơ quan bảo hiểm, hạch toán:

Nợ TK 66121/ Có TK 3321; Có TK 3322; Có TK 3323

Chuyển khoản nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, hạch toán:

Nợ TK 3321; Nợ TK 3322; Nợ TK 3323  /  Có TK 46121

Có TK 008

Chuyển khoản chi trả trực tiếp tiền điện, nước, hạch toán:

Nợ TK 66121/Có TK 46121

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended