Previous Page of 8Next Page

doctruyen

spinner.gif

Ñiiinnnhhh HHHöööôôônnnggg---Bíííccchhh LLLaaaïïcïcc---HHHoooàànànnggg TTTrrraaaàànànn Truyeänän döï thi soá 9 

Truyeänän döï thi Taønøng Kinh Kieámám Phoå III 1 Phi loä 

Kho Taøng Kieám Hieäp 

NH N MÔN QUAN www.nhanmonquan.com 

Phi Loä 

Bình sinh thöôïng aùi Taây hoà haûo!1 

Ngöôøi ta thöôøng noùi, Trung Hoa coù taùm traêm hoà nöôùc mang teân goïi Taây hoà, 

nhöng Taây hoà Haøng Chaâu thì vónh vieãn laø duy nhaát, bôûi noù laø hoùa thaân cuûa Taây 

Thi. 

Khi Baïch Cö Dò nhaäm chöùc tri phuû Haøng Chaâu, oâng baét ñaàu thöïc hieän coâng 

cuoäc caûi caùch thuûy lôïi, ñaøo ñaép ñeâ keø, keát quaû chæ trong vaøi naêm ngaén nguûi ñaõ 

bieán Taây hoà khoâ caïn xaùc xô thaønh moät danh thaéng baäc nhaát cuûa Ñöôøng trieàu. Ñeå 

töôûng nhôù coâng lao cuûa Baïch Laïc Thieân, ngöôøi daân Haøng Chaâu ñaõ laáy teân oâng 

ñaët cho con ñeâ lôùn ñaàu tieân cuûa Taây hoà: Baïch ñeâ. 

Sau Baïch Cö Dò hai traêm naêm, ñeán löôït Toâ Ñoâng Pha nhaäm chöùc tri phuû 

Haøng Chaâu, moät laàn nöõa caûi taïo Taây hoà, naïo veùt buøn laày, ñaép theâm moät con ñeâ 

lôùn hôn nhieàu. Töø ñoù, Taây hoà baét ñaàu mang treân mình veû ñeïp môùi, duyeân daùng vaø 

myõ leä... 

o0o 

1 Bình sinh yeâu nhaát veû ñeïp cuûa Taây hoà. 

Ñiiinnnhhh HHHöööôôônnnggg---Bíííccchhh LLLaaaïïcïcc---HHHoooàànànnggg TTTrrraaaàànànn Truyeänän döï thi soá 9 

Truyeänän döï thi Taønøng Kinh Kieámám Phoå III 2 Phi loä 

Kho Taøng Kieám Hieäp 

NH N MÔN QUAN www.nhanmonquan.com 

11.. 

Taø döông tieáuáu saùtùtùt nhaânân 

Loâi Phong töï, Taây hoà, Haøng Chaâu. 

Daân gian truyeàn tuïng raèng Taây hoà coù thaäp ñaïi danh thaéng, ñöùng thöù baûy 

trong soá ñoù laø caûnh maët trôøi laën treân chuøa Loâi Phong. 

Luùc naøy chính laø moät buoåi hoaøng hoân nhö theá. 

Moät coã kieäu boán ngöôøi khieâng ñang chaäm raõi tieán vaøo tam quan cuûa ngoâi 

chuøa. Coã kieäu trang trí giaûn ñôn, khoâng maøu meø hoa daïng, nhöng vaãn toaùt ra 

phong khí ñaïi gia. Ñöôøng neùt chaïm troå saéc saûo tinh teá cuøng vôùi saéc xanh luïc cuûa 

loaïi gaám thöôïng phaåm boïc ngoaøi khieán coã kieäu vöøa coù veû quyù phaùi, laïi vöøa mang 

neùt khieâm nhöôøng thanh nhaõ. 

Ñoaøn tuøy tuøng chæ coù naêm ngöôøi, boán haùn töû ñeo ñao thaân hình khoâi vó, mình 

maëc thanh y, tö thaùi ung dung ñónh ñaïc, thoaït nhìn ñaõ bieát laø boán tay cao thuû noäi 

gia. Ñi beân caïnh laø moät thò nöõ daâng höông, tay xaùch moät laüng hoa quaû laøm leã vaät. 

Qua heát saân tröôùc cuûa ngoâi chuøa, coã kieäu lieàn theo nhöõng baäc ñaù töø töø tieán 

leân toøa baûo thaùp cuûa Loâi Phong töï. Cuoái ñôøi Nam Toáng, Vieät vöông ra leänh xaây 

toøa Hoaøng Phi thaùp cao möôøi ba taàng, treân töôøng trong loøng thaùp khaéc kinh Hoa 

Nghieâm, coù töôïng möôøi saùu La Haùn baèng ñoàng, kieán truùc uy nghi maø huøng vó. 

Thaùp döïng treân neàn ngoïn tieåu sôn teân goïi Loâi Phong, neân veà sau haäu nhaân môùi 

ñoåi teân thaønh Loâi Phong thaùp. Töø tam quan leân tôùi chaân thaùp coù tôùi moät traêm leû 

taùm baäc caáp, ñoä doác khoâng phaûi nhoû, vaäy maø coã kieäu nhö eâm aû troâi ñi treân soùng, 

tuyeät khoâng va vaáp chuùt naøo, ñuû thaáy boán phu khieâng kieäu ñoù tu vi cuõng khoâng 

phaûi taàm thöôøng. 

Baáy giôø maët trôøi ñaõ ngaû veà taây, nhö traùi caàu löûa naèm lô löûng nôi thieân nhai, 

raûi moät saéc naéng nhoøa nhaït maø theâ löông truøm leân vaïn vaät. Boùng thaùp ñoå daøi treân 

maët ñaát, phaûng phaát moät noãi buoàn coâ tòch khoâng noùi noåi thaønh lôøi. 

Haùn töû ñi ñaàu giô tay ra daáu, coã kieäu vöøa tieán tôùi chaân thaùp lieàn döøng laïi. Gaõ 

thong thaû böôùc leân, nghieâng mình toan thoâng baùo vôùi chuû nhaân laø boïn hoï ñaõ tôùi 

nôi, chôït nghe moät tieáng cuù ruùc nhö quyû khoùc vang leân phía raëng caây döôùi tam 

quan ngoâi chuøa, khoâng khoûi ruøng mình ôùn laïnh. 

Ñiiinnnhhh HHHöööôôônnnggg---Bíííccchhh LLLaaaïïcïcc---HHHoooàànànnggg TTTrrraaaàànànn Truyeänän döï thi soá 9

Previous Page of 8Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended