Previous Page of 5Next Page

Phapluat

spinner.gif

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

I./ Nhà nước và pháp luật: 

1. Nhà nước: 

_ Khái niệm: là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng bức và thực hiện chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị giai cấp thống trị trong xã hội. 

_ Ra đời và tồn tại cùng xã hội có giai cấp 

_ Bản chất của nhà nước là tính giai cấp và tính xã hội 

_ Dấu hiệu nhận biết: 

+Thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt để duy trì địa vị giai cấp thống trị 

+Phân chia dân cư theo lãnh thổ thành các đơn vị hành chính không phụ thuộc vào huyết thống, giới tính. 

+Có chủ quyền quốc gia 

+Là tổ chức duy nhất có quyền ban hành luật pháp 

+Là tổ chức duy nhất quyết định và thực hiện các loại thuế 

_ Chức năng: +Đối nội +Đối ngoại 

2. Pháp luật: 

_ Khái niệm: là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành vào bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, nhân tố điều chỉnh xã hội 

_ Nguồn gốc: cùng ra đời với nhà nước và luôn luôn gắn liền với nhà nước 

_ Bản chất: +Giai cấp +Xã hội 

_ Đặc trưng:  

+Tính quy phạm phổ biến +Tính bắt buộc 

+Nhà nước đảm bảo thực hiện +Thể hiện dưới một hình thức nhất định 

_ Chức năng: điều chỉnh, bảo vệ và giáo dục 

_ Vai trò: +Là phương tiện quan trọng nhất để quản lý xã hội 

+Pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân 

II./ Nhà nước CHXHCNVN: 

1. Bản chất: là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực của nhà nước đều thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp nông dân, giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức. 

2. Đặc trưng: 

_ Ra đời, tồn tại và phát triển trên cơ sở liên minh XH rộng lớn 

_ Nhân dân là chủ thể tối cao quyền lực nhà nước 

_ Tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật, chịu sự điều chỉnh của pháp luật 

_ Tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. 

3. Bộ máy nhà nước CHXHCNVN: 

a. Hệ thống bộ máy nhà nước: 

_ Cơ quan quyền lực: +Quốc hội +Hội đồng nhân dân 

_ Chủ tịch nước 

_ Cơ quan quản lý nhà nước (Ủy ban nhân dân) 

_ Cơ quan kiểm sát, tòa án 

b. Nguyên tắc tổ chức hoạt động cơ bản của bộ máy nhà nước CHXHCNVN: 

_ Bảo đảm quyền lực của nhân dân trong tổ chức và hoạt động 

_ Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước 

_ Tập trung dân chủ 

_ Pháp chế XHCN 

_ Bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc, không gây chia rẽ mất đoàn kết dân tộc 

III./ Hệ thống pháp luật: 

1. Khái niệm: là hệt thống các văn bản quy phạm pháp luật được sắp xếp theo một trình tự nhất định: ngành luật -> chế định pháp luật -> quy phạm pháp luật 

2. Khái niệm về quy phạm pháp luật: 

a. Khái niệm: là những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Mỗi quy phạm pháp luật đặt ra là để tác động lên một quan hệ XH nhất định. 

b. Cơ cấu của quy phạm pháp luật có 3 bộ phận: _Giả định _ Quy định _ Chế tài 

IV./ Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý: 

1. Vi phạm pháp luật: 

a. Khái niệm: vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ XH được pháp luật bảo vệ 

b. Các loại trách nhiệm pháp lý: 

_Vi phạm hình sự _Vi phạm hành chính _Vi phạm dân sự _Vi phạm kỷ luật 

2. Trách nhiệm pháp lý: 

a. Khái niệm: là một loại quan hệ pháp luật đặc biệt giữa nhà nước và chủ thể vi phạm pháp luật. Trong đó, bên vi phạm pháp luật phải gánh chịu nhưng hậu quả pháp lý, pháp lệnh, những biện pháp cưỡng chế của nhà nước.

Previous Page of 5Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended