Previous Page of 27Next Page

phuong phap can bang phan ung oxi hoa khu

spinner.gif

Giáo khoa hóa vô cơ tschitcm 

Chương trình Hóa học  

 

VẤN ĐỀ III HÓA VÔ CƠ  

 

VIẾT CÁC PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ  

THƯỜNG GẶP  

(CÁC CHẤT OXI HÓA, CHẤT KHỬ THƯỜNG GẶP)  

 

Để viết được các phản ứng oxi hóa khử thì chúng ta cần biết một số chất oxi hóa và một  

số chất khử thường gặp. Chất oxi hóa sau khi bị khử thì tạo thành chất khử liên hợp (chất  

khử tương ứng); Cũng như chất khử sau khi bị oxi hóa thì tạo thành chất khử liên hợp  

(chất khử tương ứng). Ta phải biết các chất khử và chất oxi hóa tương ứng thì mới viết  

được phản ứng oxi hóa khử.  

 

I. Các chất oxi hóa thường gặp  

 

I.1. Các hợp chất của mangan: KMnO4, K2MnO4, MnO2 (MnO4 

, MnO4 

2- 

, MnO2)  

 

+7 +6 +4  

- KMnO4, K2MnO4, MnO2 trong môi trường axit (H+ 

) thường bị khử thành muối  

+2  

Mn2+ 

 

 

Thí dụ:  

+7 +2 +2 +3  

2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 →  2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O  

Kali pemanganat Sắt (II) sunfat Mangan (II) sunfat Sắt (III) sunfat  

Thuốc tím  

(Chất oxi hóa) (Chất khử)  

 

+7 +3 +2 +5  

2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO4 →  2MnSO4 + 5KNO3 + K2SO4 + 3H2O  

Kali nitrit Kali nitrat  

(Chất oxi hóa) (Chất khử)  

 

+7 +4 +2 +6  

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 →  2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O  

Kali sunfit Kali sunfat  

(Chất oxi hóa) (Chất khử)  

 

+6 +2 +2 +3  

K2MnO4 + 4FeSO4 + 4H2SO4 →  MnSO4 + 2Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O  

Kali manganat Sắt (II) sunfat Managan (II) sun fat Sắt (III) sunfat  

(Chất oxi hóa) (Chất khử)  

 

+4 -1 +2 0  

MnO 2 + 4HCl(đ) → 0 

MnCl2 + Cl2 + 2H2O Giáo khoa hóa vô cơ Biên soạn: Võ Hồng Thái  

© http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Võ Hồng Thái  

170 

Mangan đioxit Axit clohđric (đặc) Mangan(II) clorua Khí clo  

(Chất oxi hóa) (Chất khử)  

 

+4 +2 +2 +3  

MnO2 + 2FeSO4 + 2H2SO4 →  MnSO4 + Fe2(SO4)3 + 2H2O  

Mangan đioxit Sắt (II) sunfat Mangan (II) sunfat Sắt (III) sunfat  

(Chất oxi hóa) (Chất khử)  

 

+7 -1 +2 0  

2KMnO4 + 10NaCl + 8H2SO4 →  2MnSO4 + 5Cl2 + K2SO 4 + 5Na2SO4 + 8H2O  

Kali pemanganat Nat ri clorua Mangan (II) sunfat Khí clo  

(Chất oxi hóa) (Chất khử)  

 

+7 -1 +2 0  

2KMnO4 + 16HCl →  2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O  

Kali pemanganat Axit clohđric Mangan (II) clorua Khí clo  

(Chất oxi hóa) (Chất khử)  

 

+7 +2 +2 +3  

MnO 4

Previous Page of 27Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended