Previous Page of 42Next Page

32_cau_hoi_lichsuDang

spinner.gif

HươNG DâN ôN THI MôN LịCH Sư ĐANG CôNG SAN VIêT NAM 1

HươNG DâN ôN THI MôN 

LịCH Sư ĐANG CôNG SAN VIêT NAM

 

TRUNG TâM BôI DươNG CAN Bô GIANG DAY

LY LUâN MAC - LêNIN VA Tư TươNG Hô CHí MINH

 

NHA XUâT BAN ĐAI HOC QUôC GIA HA NôI NăM 2000

http://ebooks.vdcmedia.com 

 

Giao sư: Lê Mâu Han (Chu biên) 2

 

TâP THê TAC GIA

 

1. Giao sư: Lê Mâu Han (Chu biên)

2. Trân Duy Khang

3. Trịnh Văn Sung

4. Đinh Xuân Ly

5. Lê Ngoc Liêu

6. Nguyên Thị Thuy

7. Ngô Đăng Tri

8. Ngô Văn Hoan

9. Trịnh Văn Giang

10. Nguyên Hưu Thu

11. Nguyên Kim Lan

12. Pham Văn Tô 

13. Nguyên Thuy Mui Ngươi sưa chưa, bô sung: Lê Mâu Han (Giao sư)

 

http://ebooks.vdcmedia.com 

 

HươNG DâN ôN THI MôN LịCH Sư ĐANG CôNG SAN VIêT NAM 3

MUC LUC

LơI NHA XUâT BAN .......................................................................................................................................................... 5

CâU 1: TAC ĐôNG CUA CHíNH SACH THôNG TRị THUôC ĐịA CUA THưC DâN PHAP ĐôI VơI Sư BIêN ĐôI XA HôI, GIAI CâP VA MâU THUâN TRONG XA HôI VIêT NAM CUôI THê KY XIX ĐâU THê KY XX? .... 6

CâU 2: CON ĐươNG Tư CHU NGHĩA YêU NươC ĐêN CHU NGHĩA MAC - LêNIN CUA NGUYêN AI QUôC (1911- 1920) VA NHưNG Tư TươNG CACH MANG GIAI PHONG DâN TôC CUA NGươI ĐươC HìNH THANH TRONG NHưNG NăM 20 CUA THê KY XX?................................................................................................................... 8

CâU 3: QUA TRìNH CHUâN Bị Vê CHíNH TRị, Tư TươNG VA Tô CHưC CUA NGUYêN AI QUôC CHO VIêC THANH LâP ĐANG CôNG SAN VIêT NAM? ................................................................................................................ 11

CâU 4: HôI NGHị THANH LâP ĐANG CôNG SAN VIêT NAM 3-2-1930. PHâN TíCH NôI DUNG Cơ BAN CUA CHíNH CươNG VăN TăT VA SACH LươC VăN TăT CUA ĐANG. Y NGHĩA CUA VIêC THANH LâP ĐANG? 13

CâU 5: HAY CHưNG MINH ĐANG CôNG SAN VIêT NAM RA ĐơI VA NăM QUYêN LANH ĐAO CACH MANG VIêT NAM Tư NăM 1930 LA MôT XU THê KHACH QUAN CUA LịCH Sư? ........................................................... 17

CâU 6: PHâN TíCH HOAN CANH LịCH Sư RA ĐơI VA NôI DUNG Cơ BAN CUA "LUâN CươNG CHíNH TRị" THANG 10-1930 CUA ĐANG CôNG SAN ĐôNG DươNG?.......................................................................................... 19

CâU 7: HOAN CANH LịCH Sư, THANH QUA VA BAI HOC KINH NGHIêM CUA CAO TRAO 1930 - 1931? ....... 21

CâU 8: HOAN CANH LịCH Sư, THANH QUA VA BAI HOC KINH NGHIêM CUA CAO TRAO DâN CHU 1936 - 

1939? ................................................................................................................................................................................... 23

CâU 9: HOAN CANH LịCH Sư, NôI DUNG VA Y NGHĩA LịCH Sư CUA CHU TRươNG ĐIêU CHỉNH CHIêN LươC CACH MANG CUA ĐANG TRONG THơI KY 1939 - 1945? ............................................................................... 26

CâU 10: HOAN CANH, NôI DUNG VA Y NGHĩA LịCH Sư CUA BAN CHỉ THị "NHâT - PHAP BăN NHAU VA HANH ĐôNG CUA CHUNG TA" NGAY 12-3-1945 CUA BAN THươNG VU TRUNG ươNG ĐANG? .................... 29

CâU 11: Y NGHĩA LịCH Sư, NGUYêN NHâN THăNG LơI VA BAI HOC KINH NGHIêM CUA CACH MANG THANG TAM NăM 1945? ................................................................................................................................................. 31

CâU 12: HOAN CANH LịCH Sư VA NôI DUNG Cơ BAN CUA BAN CHỉ THị "KHANG CHIêN KIêN QUôC" THANG 11-1945 CUA BAN THươNG VU TRUNG ươNG ĐANG? ............................................................................. 34

CâU 13: ĐANG TA ĐA LANH ĐAO NHâN DâN TA THưC HIêN NHưNG BIêN PHAP Gì Đê BAO Vê CHíNH QUYêN CACH MANG NHưNG NăM 1945 - 1954? ....................................................................................................... 36

CâU 14: TAI SAO THANG 12-1946, ĐANG ĐA QUYêT ĐịNH PHAT ĐôNG CUôC KHANG CHIêN TOAN QUôC. PHâN TíCH NôI DUNG Cơ BAN ĐươNG LôI KHANG CHIêN CUA ĐANG?......................................................... 39

Previous Page of 42Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended