Previous Page of 6Next Page

logic hoc de cuong

spinner.gif

Câu hỏi 1: Thế nào là khái niệm ? Phân tích kết cấu lôgic của khái niệm và mối quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên ? Cho ví dụ ? Ý nghĩa của vấn đề này ?

Trả lời :

* Khái niệm : Là hình thức của tư duy trong đó phản ánh các dấu hiệu cơ bản khác biệt của một sự vật đơn nhất hay lớp các sự vật đồng nhất.

Ví dụ : Tam giác cân , hình vuông ...

* Phân tích kết cấu lôgic của khái niệm :

Một khái niệm bao giờ cũng bao gồm : Nội hàm - Ngoại diên

+ Nội hàm : Nội hàm của khái niệm là tập hợp các dấu hiệu cơ bản của đối tượng hay lớp đối tượng được phản ánh trong khái niệm đó.

Ví dụ : - Nội hàm của khái niệm "Hình chữ nhật" là "hình bình hành" và có 1 góc vuông"

- Nội hàm của khái niệm "con người" là "có khả năng chế tạo và sử dụng công cụ lao động"

+ Ngoại diên : Ngoại diên của khái niệm là đối tượng hay tập hợp đối tượng được khái quát trong khái niệm

Ví dụ : - Ngoại diên của khái niệm "Hàng hoá" là tất cả các sản phẩm lao động có trao đổi trên thị truờng

- Ngoại diên của khái niệm "thực vật" là tất cả các thực vật đã sống , đang sống và sẽ sống trong tuơng lai .

Khái niệm giống : Khái niệm có ngoại diên được phân chia được thành các lớp  

con gọi là khái niệm giống của các khái niệm có ngoại diên là các lớp con đó.

Ví dụ : Xét khái niệm "từ" có khái niệm giống là "danh từ","tính từ","động từ"

Khái niệm loài : Khái niệm có ngoại diên là lớp con gọi là khái niệm loài của khái niệm có ngoại diên là lớp.  

Ví dụ : Trong động vật học khái niệm "bộ" là khái niệm loài của khái niệm "lớp"

*Mối quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên :

Trong một khái niệm ta luôn có :

Nội hàm càng rộng , càng phong phú -> Ngoại diên càng hẹp

Ngược lại : Nội hàm càng hẹp -> Ngoại diên càng rộng , càng phong phú

Ví dụ : So sánh hai khái niệm "con người" và "động vật" ta có

+ Khái niệm con nguời có nội hàm rộng và ngoại diên hẹp

+ Khái niệm động vật có Nội hàm hẹp : di chuyển được

Ngoại diên rộng : các loài đa dạng , phong phú

*Ý nghĩa thực tiễn của khái niệm :

+ Nắm rõ bản chất của khái niệm , hiểu đúng , vận dụng đúng các khái niệm thì trong thực tiễn khi chúng ta sử dụng một khái niệm nào đó vào trong tất cả các loại văn bản , ta phải sử dụng diễn đạt chính xác nó nếu không sẽ phạm sai lầm lôgic

+ Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên thì trong thực tiễn : việc phát hiện nội hàm của khái niệm càng đầy đủ , rõ ràng chính xác bao nhiêu -> giúp cho việc phát hiện ngoại diên của khái niệm càng dễ dàng và chuẩn xác bấy nhiêu

Ví dụ : Khi người viết luận càng rõ ràng , chặt chẽ -> người tuân theo luật sẽ nhiều

Nội hàm đày đủ Ngoại diên dễ dàng

+ Nắm chắc bản chất thì câu văn sẽ có ngọn , có gốc hơn

Câu hỏi 2 : Thế nào là định nghĩa một khái niệm ? Phân tích kết cấu lôgic của định nghĩa một khái niệm ? Hãy chỉ ra những lỗi lôgic thường phạm phải khi định nghĩa một khái niệm ? Cho Ví dụ?

Trả lời :

*Định nghĩa khái niệm : Định nghĩa khái niệm là thao tác lôgic nhờ đó phát hiện nội hàm của khái niệm hoặc xác lập ý nghĩa của các thuật ngữ

Ví dụ : Hình vuông là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau

A(Dfd) B - Nội hàm (Dfn)

Khái niệm được đinh nghĩa Khái niệm để định nghĩa

*Phân tích kết cấu lôgic của định nghĩa khái niệm :

Trong mỗi khái niệm bao giờ cũng có 2 thành phần : Khái niệm cần phát hiện nội hàm gọi là khái niệm được định nghĩa (viết tắt Dfd-difinienum); khái niệm nhờ đó phát hiện nội hàm của khái niệm được định nghĩa gọi là khái niệm để định nghĩa (viết tắt Dfn -difinience)

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews (7)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended