ɢᴏ ꜰᴏʟʟᴏᴡ @-LILISVIBES , @drunkbetchasf ᴀɴᴅ @-fufflepxff ʀɪɢʜᴛ ᴛʜᴇ ꜰᴜᴄᴋ ɴᴏᴡ ᴏʀ ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴛʀᴜꜱᴛ ʏᴏᴜ ᴀɴʏᴍᴏʀᴇ

ᴘᴇᴀᴄᴇ ᴛᴇᴀꜱ ᴀᴅᴅɪᴄᴛ 👩‍🦯
ɪ ɢᴏᴛ 5 ꜱᴛᴏʀɪᴇꜱ ɪɴ ᴍʏ ᴅʀᴀꜰᴛꜱ 😪

ʙᴀᴄᴋᴜᴘ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ: @selenator_ft
ᴄᴏᴠᴇʀꜱ ᴍᴀᴅᴇ ʙʏ : ᴍᴇ

ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ: ᴄʜᴜᴜʏᴀᴋ1ɴɴɪᴇ_
ᴘɪɴᴛᴇʀᴇꜱᴛ: ɢᴀʏ_ᴡʜ0ʀᴇ23
ꜱᴘᴏᴛɪꜰʏ: ꜱᴇʟᴇɴᴀᴛᴏʀ_ꜰᴛ

ᴏᴍɴɪꜱᴇxᴜᴀʟ
ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʟɪʙʀᴀ ♎︎
ɪɴᴛᴘ
ᴍʏ ᴘʀᴏɴᴏᴜɴꜱ ᴀʀᴇ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ ᴛꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ
ꜰᴏʀɢᴇᴛ ᴍʏ ɢᴇɴᴅᴇʀ, ɪ'ᴍ ᴀ ᴍᴜʀᴅᴇʀᴇʀ

ʜᴏᴜꜱᴇ: ꜱʟʏᴛʜᴇʀɪɴ
ꜰᴀᴠ ʜᴏᴜꜱᴇ: ʀᴀᴠᴇɴᴄʟᴀᴡ
ꜱᴇʟᴇɴᴀᴛᴏʀ, ᴘᴏᴛᴛᴇʀʜᴇᴀᴅ, ᴍɪʀᴄᴜᴀʟᴇʀ, ʜᴏʟʟᴀɴᴅᴇʀ, ᴋɪᴛᴛᴇɴᴢ, ᴄʜᴀʟᴀᴍᴀɴɪᴀᴄ, ʜᴏᴏᴅʟᴜᴍꜱ, ᴏᴛᴀᴋᴜ

ᴏɴɢᴏɪɴɢ : ✘
ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ : ✔︎

ᴍʏ ᴄᴏᴍꜰᴏʀᴛ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀꜱ :
➱𝙆𝙖𝙩𝙨𝙪𝙠𝙞 𝘽𝙖𝙠𝙪𝙜𝙤 ; 𝕞𝕪 𝕙𝕖𝕣𝕠 𝕒𝕔𝕒𝕕𝕖𝕞𝕚𝕒
➱𝙈𝙚𝙜𝙪𝙢𝙞 𝙁𝙪𝙨𝙝𝙞𝙜𝙪𝙧𝙤 ; 𝕛𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕜𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟
➱𝙉𝙖𝙩𝙨𝙪𝙮𝙖 𝙆𝙞𝙧𝙞𝙨𝙝𝙞𝙢𝙖 ; 𝕗𝕣𝕖𝕖!
➱𝙃𝙖𝙬𝙠𝙨 ; 𝕞𝕪 𝕙𝕖𝕣𝕠 𝕒𝕔𝕒𝕕𝕖𝕞𝕚𝕒
➱𝙅𝙚𝙖𝙣 𝙆𝙞𝙧𝙨𝙩𝙚𝙞𝙣 ; 𝕒𝕥𝕥𝕒𝕔𝕜 𝕠𝕟 𝕥𝕚𝕥𝕒𝕟
➱𝘼𝙧𝙢𝙞𝙣 𝘼𝙧𝙡𝙚𝙧𝙩 ; 𝕒𝕥𝕥𝕒𝕔𝕜 𝕠𝕟 𝕥𝕚𝕥𝕒𝕟
➱𝙇 𝙇𝙖𝙬𝙡𝙞𝙚𝙩 ; 𝕕𝕖𝕒𝕥𝕙 𝕟𝕠𝕥𝕖
➱𝙇𝙪𝙠𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙛𝙛𝙖𝙞𝙣𝙚 ; 𝕞𝕚𝕣𝕒𝕔𝕦𝕝𝕠𝕦𝕤 𝕝𝕒𝕕𝕪𝕓𝕦𝕘
➱𝘼𝙩𝙡𝙖𝙨 𝙑𝙞𝙡𝙡𝙖𝙧𝙧𝙚𝙖𝙡 ; 𝕚 𝕗𝕖𝕝𝕝 𝕗𝕠𝕣 𝕙𝕚𝕞... (by @mintycondoms )
➱𝙍𝙚𝙜𝙪𝙡𝙪𝙨 𝘽𝙡𝙖𝙘𝙠 ; 𝕙𝕒𝕣𝕣𝕪 𝕡𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣
➱𝙎𝙖𝙣𝙜𝙬𝙤𝙤 ; 𝕜𝕚𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕤𝕥𝕒𝕝𝕜𝕚𝕟𝕘
➱𝙎𝙝𝙤𝙮𝙖 𝙄𝙨𝙝𝙞𝙙𝙖 ; 𝕤𝕚𝕝𝕖𝕟𝕥 𝕧𝕠𝕚𝕔𝕖
➱ 𝘾𝙝ū𝙮𝙖 𝙉𝙖𝙠𝙖𝙝𝙖𝙧𝙖 ; 𝕓𝕦𝕟𝕘𝕠𝕦 𝕤𝕥𝕣𝕒𝕪 𝕕𝕠𝕘𝕤
➱ 𝙍𝙖𝙣𝙥𝙤 𝙀𝙙𝙤𝙜𝙖𝙬𝙖 ; 𝕓𝕦𝕟𝕘𝕠𝕦 𝕤𝕥𝕣𝕒𝕪 𝕕𝕠𝕘𝕤
➱ 𝙍𝙚𝙠𝙞 𝙆𝙮𝙖𝙣 ; 𝕤𝕜𝟠 𝕥𝕙𝕖 𝕚𝕟𝕗𝕚𝕟𝕚𝕥𝕪
➱ 𝙍𝙮𝙤𝙩𝙖 𝙆𝙞𝙨𝙚 ; 𝕜𝕦𝕣𝕠𝕜𝕠'𝕤 𝕓𝕒𝕤𝕜𝕖𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝
➱ 𝙆𝙮𝙤 𝙎𝙤𝙝𝙢𝙖 ; 𝕗𝕣𝕦𝕚𝕥 𝕓𝕒𝕤𝕜𝕖𝕥
➱ 𝙃𝙖𝙩𝙨𝙪𝙝𝙖𝙧𝙪 𝙎𝙤𝙝𝙢𝙖 ; 𝕗𝕣𝕦𝕚𝕥 𝕓𝕒𝕤𝕜𝕖𝕥
➱ 𝙏𝙤𝙧𝙪 𝙊𝙞𝙠𝙖𝙬𝙖 ; 𝕙𝕒𝕚𝕜𝕪𝕦𝕦
➱ 𝙔𝙪 𝙉𝙞𝙨𝙝𝙞𝙣𝙤𝙮𝙖 ; 𝕙𝕒𝕚𝕜𝕪𝕦𝕦
➱𝙏𝙤𝙗𝙞𝙤 𝙆𝙖𝙜𝙚𝙮𝙖𝙢𝙖 ; 𝕙𝕒𝕚𝕜𝕪𝕦𝕦
➱ 𝙆𝙖𝙯𝙪𝙣𝙖𝙧𝙞 𝙏𝙖𝙠𝙖𝙤 ; 𝕜𝕦𝕣𝕠𝕜𝕠'𝕤 𝕓𝕒𝕤𝕜𝕖𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝
➱ 𝙆𝙚𝙣 𝙍𝙮𝙪𝙜𝙪𝙟𝙞 ; 𝕥𝕠𝕜𝕪𝕠 𝕣𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤
➱ 𝘽𝙖𝙟𝙞 𝙆𝙚𝙞𝙨𝙪𝙠𝙚 ; 𝕥𝕠𝕜𝕪𝕠 𝕣𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤
  • Watching more anime
  • JoinedNovember 14, 2020


Last Message
wlwsupremacy_ wlwsupremacy_ Jan 18, 2022 12:42PM
HAPPY BIRTHDAY DABI </333 for the birthday gift i'm stealing your boyfriend
View all Conversations

Stories by Dia
𝐒𝐖𝐀𝐍 ;  ✘ by wlwsupremacy_
𝐒𝐖𝐀𝐍 ; ✘
&quot;𝗧𝗵𝗶𝘀 𝘀𝘄𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗱𝗿𝗲𝘄... 𝗶𝘁 𝗹𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗲𝘅𝗮𝗰𝘁𝗹𝘆 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝗻𝗲 𝗜...
dear megumi ✘ by wlwsupremacy_
dear megumi ✘
Everyday Megumi receives a new letter from y/n writes a letter for Megumi about a boy they likes very much un...
feather ✘ by wlwsupremacy_
feather ✘
A story in which Hawks is a villain and catches feelings for y/n who's a hero.
+11 more
22 Reading Lists