حٌبِيِّ أّلَربِيِّ لَأّ لَلَ بِشٍر تّعٌلَمَتّوِ أّنِ أّلَحٌيِّأّةّ تّجِأّربِ وِأّخَتّبِأّرأّتّ وِنِحٌنِوِ دِمَهِ نِتّحٌرګ بِمَأّ يِّشٍأّء أّلَقِدِر😉وِأّنِأّ أّتّحٌرګ ګمَأّ يِّشٍأّء قِلَبِيِّ😎😎😎
  • JoinedAugust 5, 2019Last Message
user71638476 user71638476 May 19, 2020 09:35AM
:عٌـــ๋͜ــــشُـشُـرتٌـڪمً مًحًحًٳﺂدٍثًـهّـ وٌ่̲໑مًسِـسِـحًحًنِٳﺂهّـٳﺂٰٰء“̯“̯
View all Conversations

1 Reading List