𝕾𝗧𝗘𝗩𝗘 𝓡.𝙾𝑮𝗘𝐑𝚂  (  ...⠀)  the 𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗵𝗲𝗿𝗼.   
͟ ͟ ͟ ͟ ͟. ݁ ﹠ ˓˓ ݃ ᶠⁱʳˢᵗ ᵃᵛᵉⁿᵍᵉʳ ˓˓ ݃ the 𝔤𝔬𝔬𝔡 that became 𝖌𝖗𝖊𝖆𝖙, give it up for 𝙲͟𝙰͟𝙿͟𝚃͟𝙰͟𝙸͟𝙽͟ ͟ ͟𝙰͟𝙼͟𝙴͟𝚁͟𝙸͟𝙲͟𝙰͟ .ᐟ
 • 𝖨 𝖣𝖮𝖭’𝖳 𝖫𝖨𝖪𝖤 𝖡𝖴𝖫𝖫𝖨𝖤𝖲 .. › › 𝗳𝗮𝗻𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗌𝗍𝖾𝗏𝖾 𝗋𝗈𝗀𝖾𝗋𝗌, 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗲𝘀 &. 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗰𝘀, 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗮𝗱𝗱 𝗶𝗻𝘀 ⁄ 𝑐𝑎𝑙𝑦𝑝𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑
 • JoinedJuly 17, 2021