"    𝘯𝘰𝘣𝘰𝘥𝘺 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘮𝘦 𝘥𝘶𝘦 𝘵𝘰 𝘩𝘰𝘸 𝘴𝘪𝘤𝘬𝘭𝘺 𝘪 𝘢𝘮    "
⋆¸*ೃ☼ ᵗᵒˢʰⁱʳᵒ ᶠⁱᵒʳᵉ ( 𝔩𝔦𝔤𝔥𝔱 𝔡𝔯𝔞𝔤𝔬𝔫 𝔰𝔩𝔞𝔶𝔢𝔯 )
₍ - 🥰 ₎ ' @ ' " m i n e "
@
" 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐧 𝐢𝐬 𝐚 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞 "

# bio under con.
  • supposedly hisui+laxus second gen. singleverse. au.
  • JoinedJune 1, 2018Story by 𝓉𝑜𝓈𝒽𝒾𝓇𝑜 ,, 📚