⠀        
⠀ ⠀ 𝚃𝙷𝙴 𝙳𝙴𝚅𝙸𝙻'𝚂 𝙰𝚂𝚂𝙸𝚂𝚃𝙰𝙽𝚃 ⠀ : 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗈𝗌𝗍 𝖻𝖾𝖺𝗎𝗍𝗂𝖿𝗎𝗅 𝖽𝖾𝖼𝖾𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗈𝖿 𝖺𝗅𝗅 . ALOYSIUS STRYKYRIUS : 𝚊 𝚘𝚗𝚌𝚎 𝚠𝚒𝚕𝚍 , 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚛𝚘𝚕 𝚍𝚎𝚖𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚜𝚌𝚘𝚞𝚛𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚑𝚜 𝚘𝚏 𝚑𝚎𝚕𝚕 𝚋𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚕𝚞𝚌𝚒𝚏𝚎𝚛 𝚍𝚒𝚍 . 𝚗𝚘𝚠 𝚠𝚑𝚒𝚙𝚙𝚎𝚍 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚜𝚑𝚊𝚙𝚎 𝚋𝚢 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚞𝚕𝚎𝚛 𝚘𝚏 𝚑𝚎𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎𝚖𝚜𝚎𝚕𝚟𝚎𝚜 , 𝚋𝚎𝚌𝚘𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚎𝚟𝚒𝚕'𝚜 𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚑𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚊𝚗 . ( 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐅𝐔𝐋 ) 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚘𝚏 𝚊 𝚜𝚎𝚌𝚘𝚗𝚍 𝚒𝚗 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚊𝚗𝚍 .𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚋𝚎 𝚏𝚘𝚘𝚕𝚎𝚍 𝚋𝚢 𝚑𝚒𝚜 𝚜𝚝𝚊𝚝𝚞𝚛𝚎, 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚎𝚖𝚘𝚗 𝚒𝚜 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚙𝚘𝚠𝚎𝚛𝚏𝚞𝚕 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚑𝚎 𝚜𝚎𝚎𝚖𝚜. 𝐈'𝐋𝐋 𝐏𝐄𝐍𝐂𝐈𝐋 𝐘𝐎𝐔 𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐑 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 !
⠀
  • demon oc . ambrosius . he / they
  • JoinedNovember 17, 2020