luvlov4ever

Qt trên sachiepvien convert ra đọc khó hiểu. Nên add thêm 1 số từ để khi convert ra cho dễ đọc. Nhất là rất nhiều từ vẫn còn ở dạng phiên âm