𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑦 𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑦, 𝑓𝑟𝑒𝑎𝑘𝑦, 𝑓𝑢𝑐𝑘𝑠
𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦. ت

✩

𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦 - 𝑤ℎ𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒𝑒 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑡 𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑛 <3

✩

𝑦𝑒𝑎ℎ 𝑖 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 𝑐𝑢𝑧 𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑠
&
𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑏𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑚𝑒 𝑖𝑚 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑚𝑢𝑡

✩

𝐿𝐴
  • someone’s lap
  • JoinedJune 13, 2020