"ᴛʀᴀᴘᴘᴇᴅ ɪɴ ᴀ ᴍᴀᴢᴇ ᴏꜰ ᴅᴇᴄɪꜱɪᴏɴꜱ
ᴇxʜᴀᴜꜱᴛᴇᴅ ʙʏ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛ ᴄʜᴀᴏꜱ
ᴡᴇ'ᴠᴇ ᴡᴀɴᴅᴇʀᴇᴅ ᴀʀᴏᴜɴᴅ, ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ᴀɴꜱᴡᴇʀ
ʟᴏꜱᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍᴀᴢᴇ, ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇꜱꜱ

ᴡᴇ ʀᴀɴ ᴀɴᴅ ʀᴀɴ ᴇɴᴅʟᴇꜱꜱʟʏ
ʙᴜᴛ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ꜰᴀᴋᴇ ɴᴏɪꜱᴇ
ᴄᴀɴ ᴛᴇᴀʀ ᴜꜱ ᴀᴘᴀʀᴛ
ɪᴛ'ꜱ ᴛʀᴜᴇ ʙᴀʙʏ"
~ʙᴛꜱ-ʟᴏᴠᴇ ᴍᴀᴢᴇ

🌹ᴛʀɪᴀɴᴛᴀꜰʏʟʟɪᴀ

🌹'02 ʟɪɴᴇʀ

🌹ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ ʙɪᴀꜱᴇᴅ

🌹ᴘᴀɴɪᴄ! ᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴅɪꜱᴄᴏ

🌹ᴋᴘᴏᴘ

🌹ᴀɴɪᴍᴇ

"ᴅᴏ ᴋɪꜱꜱᴇꜱ ꜰᴀᴅᴇ ʟɪᴋᴇ ᴘᴏʟᴀʀᴏɪᴅ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇꜱ ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴘᴀʏ ᴀᴛᴛᴇɴᴛɪᴏɴ ᴛᴏ ᴛʜᴇᴍ?"

ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ ᴡᴏʀᴋꜱ 2/7
  • Polýkastro, Kilkis, Greece
  • JoinedApril 7, 2016Last Message
lia_love_kookie lia_love_kookie Sep 24, 2018 05:46PM
Λοιπόν...Θα ήθελα ανακοινώσω ότι έκανα ένα back  up account με το όνομα @____moonchild____ και θα ανεβάζω και έκει πέρα ιστορίες.Μόνο με μια διαφορά, εκεί πέρα θα γράφω ιστορίες που μου έχουν κάνει...
View all Conversations

Stories by ✨ℓone ᴡolf✨
ᴛʜᴇ ᴀᴍᴀᴢɪɴɢ ʟɪꜰᴇ ᴏꜰ ʟɪᴀ  by lia_love_kookie
ᴛʜᴇ ᴀᴍᴀᴢɪɴɢ ʟɪꜰᴇ ᴏꜰ ʟɪᴀ
❛❛ I'm a dreamer. My job,is to fantasize things but my fave thing is to fantasize gay ❜❜ ᴛʜɪꜱ ʙᴏᴏᴋ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴꜱ: ...
ranking #34 in humor See all rankings
ᴛʜᴇ ꜱᴛᴏʀʏ ᴏꜰ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ by lia_love_kookie
ᴛʜᴇ ꜱᴛᴏʀʏ ᴏꜰ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ
「.based in real life. 」↠ ❝all good girls go to heaven,,but bad girls bring heaven to you...or maybe not❞
ranking #195 in greek See all rankings
ʙᴀᴅ ᴄᴜᴘɪᴅ ღ ᴊɪᴋᴏᴏᴋ by lia_love_kookie
ʙᴀᴅ ᴄᴜᴘɪᴅ ღ ᴊɪᴋᴏᴏᴋ
「.ᴊɪᴋᴏᴏᴋ. 」‒ ❝ʜᴇ ᴡᴀꜱ ᴛʜᴇ ʟɪɢʜᴛ ɪɴ ᴍʏ ᴅᴀʀᴋɴᴇꜱꜱ, ʜᴇ ᴡᴀꜱɴ'ᴛ ᴀ ꜱᴛᴀʀ ɪɴ ᴍʏ ᴛᴡɪʟɪɢʜᴛ, ʜᴇ ᴡᴀꜱ ᴛʜᴇ ᴡʜᴏʟᴇ ᴅᴀᴍɴ ꜱᴋʏ.❞ ...
ranking #331 in greek See all rankings
6 Reading Lists