" ᴄ'ᴍᴏɴ ʏ'ᴀʟʟ, ᴍᴏᴏɴᴄʜɪʟᴅ, ᴍᴏᴏɴᴄʜɪʟᴅ
ᴛʜᴀᴛ'ꜱ ʜᴏᴡ ɪᴛ'ꜱ ꜱᴜᴘᴘᴏꜱᴇᴅ ᴛᴏ ʙᴇ
ʏᴇᴀʜ ᴀʟʟ ᴛʜᴇꜱᴇ ᴘᴀɪɴ ᴀɴᴅ ᴀʟʟ ᴛʜᴇꜱᴇ ꜱᴏʀʀᴏᴡꜱ
ᴛʜᴀᴛ'ꜱ ᴏᴜʀ ᴅᴇꜱᴛɪɴʏ, ꜱᴇᴇ?
ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ ᴡᴀꜱ ʟɪᴋᴇ ᴛʜɪꜱ
ᴡᴇ ɢᴏᴛᴛᴀ ᴅᴀɴᴄᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ʀᴀɪɴ
ᴅᴀɴᴄᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴ
ᴇᴠᴇɴ ᴛʜᴏᴜɢʜ ᴡᴇ ᴄʀᴀꜱʜ ᴅᴏᴡɴ
ᴡᴇ ɢᴏɴ ᴅᴀɴᴄᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀɴᴇ
ᴡᴇ ɴᴇᴇᴅ ᴛʜᴇ ꜱᴄᴇɴᴇʀʏ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴀɴʏʙᴏᴅʏ
ᴏɴʟʏ ɪ ᴄᴏᴜʟᴅ ᴄᴏɴꜱᴏʟᴇ ᴍʏꜱᴇʟꜰ, ɴᴏᴛ ɴᴏʙᴏᴅʏ ᴇʟꜱᴇ
ɪᴛ'ꜱ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ꜱʜᴇᴅ ᴛʜᴇ ᴛᴇᴀʀꜱ
ʙᴜᴛ ᴅᴏɴ'ᴛ ʏᴏᴜ ᴛᴇᴀʀ ʏᴏᴜʀꜱᴇʟꜰ "
~ ʀᴍ- ᴍᴏᴏɴᴄʜɪʟᴅ

🌹ᴛʀɪᴀɴᴛᴀꜰʏʟʟɪᴀ

🌹'02 ʟɪɴᴇʀ

🌹ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ ʙɪᴀꜱᴇᴅ

🌹ᴘᴀɴɪᴄ! ᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴅɪꜱᴄᴏ

🌹ᴋᴘᴏᴘ

🌹ᴀɴɪᴍᴇ

"ᴅᴏ ᴋɪꜱꜱᴇꜱ ꜰᴀᴅᴇ ʟɪᴋᴇ ᴘᴏʟᴀʀᴏɪᴅ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇꜱ ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴘᴀʏ ᴀᴛᴛᴇɴᴛɪᴏɴ ᴛᴏ ᴛʜᴇᴍ?"

ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ ᴡᴏʀᴋꜱ 3/11
  • Seoul
  • JoinedApril 7, 2016Last Message
lia_love_kookie lia_love_kookie Dec 05, 2018 08:41PM
Θα ήθελα να σας πω κατι αν και δεν θα σας νοιαξει καθόλου αλλά εγώ θα το πω ούτως ή άλλως.Σκέφτομαι σοβαρά να διαγράψω όλες τις ιστορίες μου και να εγκαταλείψω το Τώρα τελευταία η διάθεση μου δεν εί...
View all Conversations

Stories by ✨ᴍᴏᴏɴᴄʜɪʟᴅ✨
ꜱᴛᴀʟᴋᴇʀ by lia_love_kookie
ꜱᴛᴀʟᴋᴇʀ
o̶n̶ ̶g̶o̶i̶n̶g̶ 「.ꜱᴏᴘᴇ.」 ❝ ‒ʏᴏᴜ ᴄᴀʟʟ ɪᴛ ꜱᴛᴀʟᴋɪɴɢ ɪ ᴄᴀʟʟ ɪᴛ ʟᴏᴠᴇ .❞ ʜᴏꜱᴇᴏᴋ ɪꜱ ʙᴇɪɴɢ ᴡᴀᴛᴄʜᴇᴅ ʙʏ ᴀɴ ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ ꜱᴛᴀ...
ranking #148 in greek See all rankings
ɪɴꜱᴀɴɪᴛʏ ʟᴏᴠᴇ by lia_love_kookie
ɪɴꜱᴀɴɪᴛʏ ʟᴏᴠᴇ
o̶n̶ ̶g̶o̶i̶n̶g̶ 「.ʏᴏᴏɴᴍɪɴ. 」 ❝ ‒ ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡʀɪᴛᴇ ᴀ ꜱᴛᴏʀʏ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ʟᴇᴀᴅ ʀᴏʟᴇ, ɪᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ᴄᴇʀᴛᴀɪɴʟʏ...
ranking #268 in greek See all rankings
ᴡɪɴɢꜱ by lia_love_kookie
ᴡɪɴɢꜱ
o̶n̶ ̶g̶o̶i̶n̶g̶ 「.ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ. 」‒ ❝ᴀ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ɢᴀᴍᴇ ᴄᴀɴ'ᴛ ʜᴜʀᴛ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ʀɪɢʜᴛ? .❞ ᴡʜᴀᴛ ʜᴀᴘᴘᴇɴꜱ ɪꜰ ᴀ ᴛᴇᴇɴᴀɢ...
ranking #270 in greek See all rankings
6 Reading Lists