ⓦⓔⓛⓒⓞⓜⓔ ⓣⓞ ⓜⓨ ⓟⓡⓞⓕⓘⓛⓔ 

I'm glad you stumbled on it and umm i'm Kindy.

❣ ° ❣ ° ❣ ° ❣ ° ❣

A teenage girl who has a deep affection for reading and constructing novels.

½shy. A wide talker(sometimes). Love to swim in my imaginations. 75% sure i'm an average, sweet female humans are gonna love cuz I'm certainly not a troublemaker and I cause no harm.

Sociable. Not a fan of indulging in anger for more than 15 and a half seconds. Extremely friendly but not naive. Nice freak.

Start writing no matter what. The water doesn't flow until the faucet is turned on. ~ Louis L'amor

Smile always to keep the earth healthy. Go Green🌿🌿

♠~♠~♠~♠~♠~♠~♠~♠~♠~♠

ШHФ ΞŁSΞ БΞŁłΞVΞS Λ PΛPΞЯ ΛЛÐ PΞЛ ϾΛЛ ϾHΛЛGΞ ТHΞ ШФЯŁÐ✌

Lover of chocolate and cake. Bring me a chocolate cake then you'll make my day.

ɛʋɛʀʏօռɛ's a staʀ ɨռ tɦɛɨʀ օառ աaʏ😘

🏵ʏօʊռɢ աʀɨtɛʀ
🏵ʊքċօʍɨռɢ քɨaռɨst
🏵ʀɛɖ ɨs ʍʏ logo
🏵ċɦɨքs ʍʊռċɦɛʀ
🏵ċat ʟօʋɛʀ
🏵aʄʄaɮʟɛ tɛɛռ
🏵ɮʊttɛʀʄʟʏ
🏵sաɛɛtɦɛaʀt

ʍʏ ɦaռɖs aʀɛ tɦʀօառ աɨɖɛ օքɛռ ʄօʀ ʄʀɨɛռɖs......sօ ʝʊst ɦɨt ʍɛ ʊք ɨռ ʍʏ dm🥰

⚛ʏօʊ ċօʊʟɖ ɢօ ċɦɛċҡ օʊt ʍʏ ɮօօҡ
sţѧţus
⬇ ➡ ⚜ɢяєєň єʏєs⚜ ➡ ⚜oňɢoıňɢ⚜

☄ʍօʀɛ ɮօօҡs tօ ċօʍɛ ʊռɖɛʀ tɦɛ : ʍʏstɛʀʏ/thriller ✡ քaʀaռօʀʍaʟ ✡ ʀօʍaռċɛ ✡ ţєєňғıċţıoň ✡ aռɖ a ʟօt ʍօʀɛ ☄


♣ ° ♣ ° ♣ ° ♣ ° ♣ ° ♣ ° ♣ ° ♣ ° ♣ ° ♣

ʏou ċѧň ғıňԀ mє ıň ѧ ţıňʏ һıʟѧяıous ɰoяʟԀ ıň oňє spєċıѧʟ sţѧя ѧɞօνє😎ţһѧňҡs♪(・ω・)ノ
  • One adorable star⚜
  • JoinedFebruary 22, 2020Story by Kindy pearl
Green Eyes by lassie_butter
Green Eyes
With caution within her of the dangers that lie out there, Talia still hungered and thirsted for the outside...
ranking #973 in thriller See all rankings
6 Reading Lists