➥ 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐈𝐒 [🎧]
(𝘯.) 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘪𝘥𝘦𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘪𝘥𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴.

─

🖇·˚ ༘ ┊͙[𝐒𝐄𝐌𝐈 ─ 𝐈𝐍𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄.] ! ˊˎ

「 𝘀𝗵𝗲 | 𝗵𝗲𝗿. 」
「 𝗶𝗻𝗳𝗷-𝘁. 」

─

↳┊𝘴𝘩𝘰𝘵𝘰 + 𝘮𝘦𝘨𝘶𝘮𝘪 ɮʀǟɨռʀօȶ. ˊˎ-

♯𝘬𝘢𝘮𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪 𝘬𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦.┊↲

─

♬ 𝘢𝘭𝘭 𝘪 𝘯𝘦𝘦𝘥 - 𝘭𝘭𝘰𝘺𝘥.
  • ─ 結愛┆𝙗𝙞𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙖𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣.
  • JoinedAugust 7, 20201 Reading List