പകൽകിനാവിനോട് കിസ്സ ചൊല്ലുന്നോൾ✨
  • malappuram
  • JoinedDecember 9, 2018Story by fatty_foodie__
Random by fatty_foodie__
Random
ഇന്നലെകളിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞു നോട്ടം എന്നും ഒരു കൗതുകമാണ്. വേറിട്ട് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു ഓർമകൾ. ഒന്നും പൂർണമ...
1 Reading List