- 𝗒𝗈𝗎'𝗋𝖾 𝗇𝗈𝗍 𝗂𝗇 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗆𝖾 ❞ -ˋ₊˚. 


。 ♡ 。  ♡。  ♡
♡。 \  |  /。 ♡
𝗒𝗈𝗎'𝗋𝖾 𝗂𝗇 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗍𝗁𝖾 𝒊𝒅𝒆𝒂 𝗈𝖿 𝗆𝖾 .
♡。 /  |  \。 ♡
。 ♡。   。  ♡。

𝖻𝗂𝖺 . 𝟨𝗍𝖾𝖾𝗇 . 𝟪𝟢𝗌 𝗐𝗁𝗈𝗋𝖾 .
𝖿𝖺𝗍 𝖻𝗈𝗍𝗍𝗈𝗆𝖾𝖽 𝗀𝗂𝗋𝗅 . *ੈ✩。
𝗂𝖼𝗈𝗇𝗂𝖼 𝗐𝗁𝗈𝗋𝖾 + 𝗂𝗏𝗒'𝗌 𝖻𝖺𝖾

-

-ˋ₊˚.
  • — 𝒂𝒃𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 ˗˚.༄
  • JoinedFebruary 13, 2021Story by ━ ₘₐᵣₗₛ❜y/ₙ ━
𝐃𝐔𝐒𝐓 𝐁𝐈𝐓𝐄 . 𝗆𝗂𝗌𝖼 by f-fatbottomedgirls
𝐃𝐔𝐒𝐓 𝐁𝐈𝐓𝐄 . 𝗆𝗂𝗌𝖼
- 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒐𝒏𝒆 𝒃𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒖𝒔𝒕 -ˋ₊˚. 𝖻𝗂𝖺'𝗌 𝗆𝗂𝗌𝖼 . 🍄🌙🧚‍♀️
+1 more
1 Reading List