─────── ¡ 𝗹 𝗼 𝘃 𝗲 𝘀 𝗶 𝗰 𝗸 . !
ೃ⁀➷ 𝗄𝗉𝗈𝗉𝖾𝗋. 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻. 𝟢𝟦' 𝗅𝗂𝗇𝖾𝗋.
𝗵𝗼𝘀𝗲𝗼𝗸 𝗲𝗻𝘁𝗵𝘂𝘀𝗶𝗮𝘀𝘁. 𝗅𝖺𝗍𝗂𝗇 𝖻𝗅𝗈𝗈𝖽. 𝘅𝘃.
𝗈𝖽𝖽 𝗀𝗂𝗋𝗅. 𝗸𝗼𝗼♥︎𝘁𝗲𝘁𝗲. 𝖺𝗍𝗁𝖾𝗂𝗌𝗍 . ࿐ྂ

¡ 𝗳 𝗼 𝗿 𝗲 𝘃 𝗲 𝗿 . ! ────────
# . 𝘀𝗺 𝘀𝘁𝗮𝗻. ⌕ › 𝖻𝖺𝗇𝗀𝗍𝖺𝗇. 𝗆𝗈𝗇𝗌𝗍𝖺 𝗑.
𝗆𝖺𝗆𝖺𝗆𝗈𝗈. 𝗀𝗂𝖽𝗅𝖾. 𝗌𝗇𝗌𝖽. 𝗃𝖾𝗌𝗌𝗂. 𝗈𝗇𝖾𝗎𝗌.
2𝗇𝖾1. 𝗌𝗎𝗃𝗎. 𝗓𝗂𝖼𝗈. 𝗅𝖾𝖾 𝗁𝗒𝗈𝗋𝗂. 𝗋𝖺𝗂𝗇.° ꒦꒷
  • 𝗲𝗺𝗯𝗼𝗿𝗿𝗮𝗰𝗵𝗮́𝗻𝗱𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗳𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝗸𝗼.
  • JoinedOctober 20, 2020