إلــ̼ۡـلــ̼ۡـهـٰـَہ لـّ̐ـلـّ̐ـقــ͍ـيــ۪ؒـإدهـٰـَہ ؤعــ̼͊ـلــؔ͜ـي نــ͜͠ـًُحــ̼ۤـنــ͜͠ـًُو ٱحــ͚͆ـفــ۪ۚ͡ـٱدهـٰـَہ  • 🐼🌿﴾ֆل̲ت̲د̲خ̲ل̲ خ̲آ̲ص̲ ل̲آ̲ن̲ م̲ث̲ل̲ آ̲ل̲ح̲ي̲ۆ̲آ̲ن̲ ي̲ج̲ي̲گ ب̲ل̲ۆ̲گ ت̲م̲آ̲م̲
  • يٰٰوًّمــ̺̽ـأ مــۙ͜ـاٌّســ͍͒ـيــ̻͛ـقــ̼ۡـاٌّل مــ̥̐ـٱت̯ت ،🌝♥️)"̯ء!
  • JoinedSeptember 17, 2020


Last Message
esulh1 esulh1 Oct 21, 2021 03:00AM
كرهـٰ̲ـتـٰـَہ اٌّلٖٖكــ͚͛ـلـٰـَہ  ꕥ
View all Conversations

1 Reading List