استفاده از سنگ فیروزه اصل از قدیم برای رسیدن به رزق و روزی و ثروت سفارش زیادی شده است و گفته شده است که کسی که از سنگ فیروزه استفاده کند هرگز دستش فقیر نمی شود و افزایش رزق و روزی و ثروت در کنار حفظ سلامتی فرد دارنده آن، یکی از هزاران خواصی هست که سنگ فیروزه نیشابور دارد.
  • JoinedNovember 8, 2022