⋆¸*ೃ☼

❝Girls who call other girls sluts have 90% more chance to get chlamydia.❞

ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚


☼ ɢᴜɪᴛᴀʀ . ʜᴀʀᴍᴏɴʏ . ʙᴏᴏᴋs . ᴡʀɪᴛɪɴɢ . ᴀɴᴄɪᴇɴᴛ ɢʀᴇᴇᴋ . ʜɪsᴛᴏʀʏ. ᴛʜᴇ ᴛᴜᴅᴏʀs. sᴋᴀᴍ . ɢᴏᴛ . sᴇɴsᴇ8 . ᴛʀᴀᴠᴇʟʟɪɴɢ . ᴄᴏғғᴇᴇ ☼

« ο,τιδήποτε γράφω με καταστρέφει. Μα όλως περιέργως λειτουργεί ταυτόχρονα και ως η κάθαρσή μου»

« ο κόσμος είναι σκοτεινός. Μόνο ο θάνατος σου μπορεί να σε γλιτώσει από την μαυρίλα »
  • ᴀ ғᴇᴡ sᴇᴄᴏɴᴅs ʙᴇғᴏʀᴇ ʟᴏsɪɴɢ ɪᴛ
  • JoinedJuly 10, 20151 Reading List