I write, To taste life twice.
━ Kriexia
  • Nasa rp, Nagkakape
  • JoinedOctober 25, 2020

Following