───► 🅐 🅚 🅘 🅗 🅘 🅚 🅞
;; ❪( 🅢 🅐 🅚 🅐 🅜 🅐 🅚 🅘┊ૢ༘ ۵

➷➹➷➹➷➹➷➹➷➹➷➹ ➷➹➷➹

≫ ──── ≪•◦ ;🍰;◦•≫ ──── ≪
╭━━━━━━━━━━━━━━━╮

✫⇜15 y̸e̸a̸r̸s̸ o̸l̸d̸.
✫⇜1.65 c̸m̸ o̸f̸ h̸e̸i̸g̸h̸.
✫⇜v̸a̸m̸p̸i̸r̸e̸.
✫⇜b̸l̸o̸o̸d̸ t̸y̸p̸e̸ - a̸b̸.
✫⇜15 o̸f̸ j̸u̸n̸e̸.
✫⇜v̸i̸d̸e̸o̸g̸a̸m̸e̸s̸.
✫⇜b̸a̸s̸k̸e̸t̸b̸a̸l̸l̸.
✫⇜d̸r̸a̸w̸i̸n̸g̸.

✗no ѕpιderѕ✗

✓ĸonpeιтo✓
✓candιeѕ✓
✓ĸaĸιgorι✓
✓тaĸoyaĸι✓

╭ ꒰ ⊱ ᴋɪɴᴏ ᴀɴᴅ ᴀʏᴀᴛᴏ - sᴀᴋᴀᴍᴀᴋɪೃ୭ ╮

╰━━━━━━━━━━━━━━━╯
≫ ──── ≪•◦ ;🍮;◦•≫ ──── ≪

➷➹➷➹➷➹➷➹➷➹➷➹ ➷➹➷➹
  • JoinedFebruary 5, 2019


Last Message
SL-AKIHIKO SL-AKIHIKO Sep 26, 2019 03:55AM
)) Bienvenidos a todos los nuevos :vMecansede ira sustableros,,ah
View all Conversations

1 Reading List