°•*⁀➷𝓘 𝒮 𝒮          ❞
xvi. infj. demisexual. she/her
chem, bio & med student
bilingual. cymru am byth
swtcw. marvel. atla. lotr. dw
the hobbit. x-men. she ra. lok
in love with jasper hale

ⁱⁿ ᵖʳᵒᵍʳᵉˢˢ ʚĭɞೃ
- - --- ꒰ ᶠᵒʳᶜᵉ ᵇᵒᵘⁿᵈ || ᶜᵒᵐᵐᵃⁿᵈᵉʳ ʷᵒˡᶠᶠᵉ ꒱
- - --- ꒰ ᵇⁱⁿᵈⁱⁿᵍ ᶜʰᵃⁱⁿˢ || ᶜᵃᵖᵗᵃⁱⁿ ʳᵉˣ ꒱

ᶜᵒᵐⁱⁿᵍ ˢᵒᵒⁿ ʚĭɞೃ
- - --- ꒰ ʰᵃᵖᵖʸ ᵉⁿᵈⁱⁿᵍˢ || ᶜᵒᵐᵐᵃⁿᵈᵉʳ ᶜᵒᵈʸ ꒱
- - --- ꒰ ᵈᵃᵐⁿᵉᵈ ᵐᵒʳᵗᵃˡⁱᵗʸ || ᶜᵒᵐᵐᵃⁿᵈᵉʳ ᶠᵒˣ ꒱
- - --- ꒰ ᵈᵉᵃᶠ ʳᵉᵖᵘᵇˡⁱᶜ || ᵃʳᶜ ᵗʳᵒᵒᵖᵉʳ ᶠⁱᵛᵉˢ ꒱

ⁱⁿ ᵈʳᵃᶠᵗˢ ʚĭɞೃ
- - --- ꒰ ⁱⁿ ᵇˡᵒᵒᵐ || ʲᵃˢᵖᵉʳ ʰᵃˡᵉ ꒱
- - --- ꒰ ʸᵘᵃⁿᶠᵉⁿ || ᶜᵒᵐᵐᵃⁿᵈᵉʳ ʷᵒˡᶠᶠᵉ ꒱
- - --- ꒰ ᵐᵃˡˡᵉᵘˢ ᵐᵃˡᵉᶠⁱᶜᵃʳⁱᵘᵐ || ᵃʳᶜ ᵗʳᵒᵒᵖᵉʳ ᵉᶜʰᵒ ꒱
- - --- ꒰ ᵛᵒˡᵘⁿᵗᵃʳʸ ᵛⁱᵒˡᵉⁿᶜᵉ || ᵇᵃᵈ ᵇᵃᵗᶜʰ ꒱
- - --- ꒰ ᵇʳᵉᵃᵏⁱⁿᵍ ᵇᵒⁿᵈˢ || ᶜᵃᵖᵗᵃⁱⁿ ʳᵉˣ ꒱
 • ╰─▸ ❝ @lupesune has . . . . logged off
 • JoinedOctober 30, 2015


Last Message
Lupesune Lupesune Jun 12, 2021 08:38AM
BEAUTIFUL COVER FOR DAMNED MORTALITY BY @fracturedgaze !!! i’m absolutely in love with it❤️ go check out their stories - they’re so talented and absolutely amazing! thank you lovely xx <3
View all Conversations

Stories by 𝐢𝐬𝐬
𝐃𝐀𝐌𝐍𝐄𝐃 𝐌𝐎𝐑𝐓𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘 || 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚏𝚘𝚡 by Lupesune
𝐃𝐀𝐌𝐍𝐄𝐃 𝐌𝐎𝐑𝐓𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘 ||...
──── ❛ what is this dark thing that sleeps in me? in which the coruscant guard gains a general [commander...
ranking #7 in boost See all rankings
𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐄𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆𝐒 || 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚌𝚘𝚍𝚢 by Lupesune
𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐄𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆𝐒 || 𝚌𝚘�...
──── ❛ what is grief, if not love persevering? in which not everyone gets the happy ending [commander cody x...
ranking #11 in boost See all rankings
𝐁𝐈𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐈𝐍𝐒 || 𝚌𝚊𝚙𝚝𝚊𝚒𝚗 𝚛𝚎𝚡 by Lupesune
𝐁𝐈𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐈𝐍𝐒 || 𝚌�...
──── ❛ what is more unfair than having to choose between being a monster or being a hero? ( w...
ranking #2 in boost See all rankings
18 Reading Lists