‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎› 〉🍒 .ೃ 𝐖𝐞 𝐠𝐨𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐭
‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ξ 𝐂𝐨𝐜𝐚-𝐂𝐨𝐥𝐚 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐒𝐡𝐚𝐩𝐞 „ ↴
‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎︶︶ ::❏❜ - - - - - ♡ˀˀ؜
‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎‗ ❍ @KokaKhola ¡! ❞ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎𝙎𝙝𝙖𝙠𝙚
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎- - - - - - - - - - - - - ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎𝙎𝙝𝙖𝙠𝙚
‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎︶︶ ⸝⸝ 🇺🇸 ꒰ https://uwu。com ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎𝙎𝙝𝙖𝙠𝙚
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎┊left ❝ this ❝ account :(
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎┊ ‎‎˗ ˏ ˋ ‎‎𝐒𝐨𝐲 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐛𝐲 ˎˊ ˗
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎╰───────📍 ꒱
  • ꒰꒰  ❛ ❏ 𝐀𝐲, 𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞 ¡! ❞
  • JoinedApril 18, 2018


Last Message
KokaKhola KokaKhola Jun 06, 2020 06:32PM
I'm moving accounts, I don't feel too strongly about doing so. In short, my followers are old friends or dead accounts, I have hardly any connections, all my notifications are comments I made one or...
View all Conversations

Story by ᨳ᭬ Kꪮ𝕜ꫀ™ ⃦ꦦꪳ՚ 🥤
𝐈𝐫𝐨𝐧 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 ✗ Irondad & Spiderson by KokaKhola
𝐈𝐫𝐨𝐧 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 ✗ Irondad...
❝ do we fall down to stay down, or to get back up mr. stark? ❞ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎...
ranking #261 in fatherson See all rankings