ItsMeYiling

បើអ្នកអានរឿងរបស់ខ្ញុំហើយឆ្លៀតខមិន Just so you know that you've cheer me up in the best way i could imagine
     	
     	ទោះបីខ្ញុំមិនងាយតបខមិន ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំគ្រប់មនុស្សដែលខមិនក្នុងរឿងខ្ញុំ ពេលខ្លះខ្ញុំហត់ ខ្ញុំឈឺ ខ្ញុំធុញស្ត្រេស ចង់ឈប់សរសេរ ខ្ញុំឧស្សាហ៍ break down ណាស់ តែក្រោយពេលទៅអានខមិនដែលមានក្នុងរឿងហើយ មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សកំពុងចាំខ្ញុំ ពួកគេចូលចិត្ត និងចាំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ ទើបខ្ញុំយល់ថាមិនចង់ធ្វើឱ្យពួកគេអស់សង្ឃឹម ហើយត្រឡប់មកសរសេររឿងបន្តទៀត សូម្បីតែសព្វថ្ងៃនេះក៏ដោយ ខ្ញុំទៅអានខមិនចាស់ៗស្ទើររាល់ថ្ងៃ ដើម្បី cheer myself up and it's work I'm so happy when they feel love mad sad and happy because of what I've wrote ❤️✨
     	ខ្ញុំដឹងថារឿងរបស់ខ្ញុំសព្វថ្ងៃមិនសូវមានអ្នកខមិន ពេលខ្លះសឹងតែគ្មានតែម្តង ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានឃើញអ្នកអានរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែលគាត់ខឹងជំនួសខ្ញុំដែលពេលខ្លះគេអានហើយគេអូសរំលងធ្វើហី ហើយពួកគាត់ព្យាយាមខមិន4-5ម្នាក់ឯងដើម្បីឱ្យខ្ញុំមើលទៅឃើញច្រើន To all those readers I am really appreciate it ❤️✨

Aamon003

@ItsMeYiling វាមិនមែនបែបនោះទេadmin ពេលខ្លះទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនដែលខមិនទៅលើ Novel របស់admin តែមកពីជក់អានរឿងពេកដៃនេះវាចេះតែចុច Continue ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា I love your work. Your work that you did is great for us and I also love you toooooo my អាបមីន
Reply

UnEngchou

ខ្ញុំមិនសូវជាបានcomment តែខ្ញុំចូលចិត្តនៅដំណើរដើមទងរឿងរបស់គាត់និពន្ធ អរគុណ​សម្រាប់ការលះបង់ពេលវេលាដើម្បីនិពន្ធរឿងឡើង
Reply

zxnithhh

@ItsMeYiling nh kr min sov ban cmt dea b but nh vote oy b r'hot hx jong brab b tha b eng pukea sorsa klang min tha part na kr doy arn hx min jong chob nus te b eryyyyy nh sl klang mg❤️
Reply

jungkookiebunnyluv

Hello Yiling's 
     
     តើខ្ញុំអាចសួរសំនួរមួយបានទេ?
     តើបងដែរគិតថាហ្នឹងចង់សរសេរ ship បែប anime ដែលឬទេ?

jungkookiebunnyluv

Luv all your ship ♡ 
Reply

ItsMeYiling

In Naruto I love Hashirama&Madara
Reply

ItsMeYiling

@jungkookiebunnyluv Bokuto & Akkashi Daichi&Sugawara Kuroo&Kenma
Reply

ItsMeYiling

បើអ្នកអានរឿងរបស់ខ្ញុំហើយឆ្លៀតខមិន Just so you know that you've cheer me up in the best way i could imagine
     
     ទោះបីខ្ញុំមិនងាយតបខមិន ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំគ្រប់មនុស្សដែលខមិនក្នុងរឿងខ្ញុំ ពេលខ្លះខ្ញុំហត់ ខ្ញុំឈឺ ខ្ញុំធុញស្ត្រេស ចង់ឈប់សរសេរ ខ្ញុំឧស្សាហ៍ break down ណាស់ តែក្រោយពេលទៅអានខមិនដែលមានក្នុងរឿងហើយ មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សកំពុងចាំខ្ញុំ ពួកគេចូលចិត្ត និងចាំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ ទើបខ្ញុំយល់ថាមិនចង់ធ្វើឱ្យពួកគេអស់សង្ឃឹម ហើយត្រឡប់មកសរសេររឿងបន្តទៀត សូម្បីតែសព្វថ្ងៃនេះក៏ដោយ ខ្ញុំទៅអានខមិនចាស់ៗស្ទើររាល់ថ្ងៃ ដើម្បី cheer myself up and it's work I'm so happy when they feel love mad sad and happy because of what I've wrote ❤️✨
     ខ្ញុំដឹងថារឿងរបស់ខ្ញុំសព្វថ្ងៃមិនសូវមានអ្នកខមិន ពេលខ្លះសឹងតែគ្មានតែម្តង ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានឃើញអ្នកអានរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែលគាត់ខឹងជំនួសខ្ញុំដែលពេលខ្លះគេអានហើយគេអូសរំលងធ្វើហី ហើយពួកគាត់ព្យាយាមខមិន4-5ម្នាក់ឯងដើម្បីឱ្យខ្ញុំមើលទៅឃើញច្រើន To all those readers I am really appreciate it ❤️✨

Aamon003

@ItsMeYiling វាមិនមែនបែបនោះទេadmin ពេលខ្លះទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនដែលខមិនទៅលើ Novel របស់admin តែមកពីជក់អានរឿងពេកដៃនេះវាចេះតែចុច Continue ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា I love your work. Your work that you did is great for us and I also love you toooooo my អាបមីន
Reply

UnEngchou

ខ្ញុំមិនសូវជាបានcomment តែខ្ញុំចូលចិត្តនៅដំណើរដើមទងរឿងរបស់គាត់និពន្ធ អរគុណ​សម្រាប់ការលះបង់ពេលវេលាដើម្បីនិពន្ធរឿងឡើង
Reply

zxnithhh

@ItsMeYiling nh kr min sov ban cmt dea b but nh vote oy b r'hot hx jong brab b tha b eng pukea sorsa klang min tha part na kr doy arn hx min jong chob nus te b eryyyyy nh sl klang mg❤️
Reply

ItsMeYiling

ចេញគូថ្មីៗមកពិតមែន តែសាច់រឿងអត់វែងអន្លាយទេ ព្រោះគូ Hakai x Sulli និង KangMo x Y*** គ្រាន់តែជា side character ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឱ្យ Jungkook និង Taehyung បានយល់ប៉ុណ្ណោះ ថាស្នេហាមានមុខមាត់បែបណាខ្លះ ដើម្បីបានស្នេហា ត្រូវបោះបង់ចោលអ្វីខ្លះ នៅពេលហួងហែងខ្លាំងពេក ឬយល់តែចិត្តខ្លួនឯងពេក វានឹងផ្តល់ភាពឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់ណា ចង់ឱ្យ Taehyung អាចយល់ពីផ្នែកម្ខាងដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញទាក់ទង់នឹង Jungkook។

moonieami

@ItsMeYiling វាល្អប្រសើរណាស់ ចេញតួថ្មី ដែលអាចអោយតួឯករបស់យើង យល់ពីផ្នែករបស់គ្នាទៅវិញទៅមក សាច់រឿងកាន់តែមានជាតិ
Reply

zxnithhh

@ItsMeYiling b eng oukea sorsa nas❤️
Reply

ItsMeYiling

@Peachys_Blossoms we got a lot of toxic relationship here and I just realized 
Reply

ItsMeYiling

I'm sorry for my long absent. I got a lot of work to do so i couldn't catch up with my novel, I will come back today with “Beyond LOVE” and others novels as well, miss u all✨

Laliya___Jeon

Miss u klang klang b❤️
Reply

MeanRin1

@ItsMeYiling I can waiting as always for you, miss you so much sister 
Reply

jeon_jayniee

b can u please update You’re Fake too ? i been waiting for ur update for month maybe 
Reply