❝ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ ɪs ᴋɪʀɪsʜɪᴍᴀ!❞

------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊
| | | | | | | | | | | | | | | |
🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊
| | | | | | | | | | | | | |
🥊🥊🥊🥊🥊🥊
| | | | | | | | | | | |
🥊🥊🥊🥊🥊
| | | | | | | | | |
🥊🥊🥊🥊
| | | | | | | |
🥊🥊🥊
| | | | | |
🥊🥊
| | | |
🥊

ᴱᴵᴶᴵᴿᴬ ᴷᴵᴿᴵˢᴴᴵᴹᴬ || 15 || ᶠᴱᴹᴬᴸᴱ || ᴾᴬᴺˢᴱˣᵁᴬᴸ || ˢᵀᵁᴰᴱᴺᵀ || ᵁ.ᴬ ᴴᴵᴳᴴˢᶜᴴᴼᴼᴸ || ᴴᴬᴿᴰᴱᴺᴵᴺᴳ || ᴺᴼᴿᴹᴬᴸ ᴬᵁ

ˢᴵᴺᴳᴸᴱ || ᴰᴬᵀᴬ ᴺᴼᵀ ᶠᴼᵁᴺᴰ || ❝ᴵᵀ'ˢ ᶠᴵᴺᴱ, ᴵ ᴴᴬᵛᴱ ᶠᴿᴵᴱᴺᴰˢ ᴬᴺᵞᵂᴬᵞ!❞


| | | |
❤❤
| | | | | |
❤❤❤
| | | | | | | |
❤❤❤❤
| | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------

❝ᴀɴᴅ ᴍʏ ʜᴀɪʀ ɪsɴ'ᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴅɪғғᴇʀᴇɴᴛ ғʀᴏᴍ ʏᴏᴜʀs!❞

Note: Mains are in S/MB Relationship Call.
  • Fem!Kirishima
  • JoinedDecember 7, 2017