~ ~  •  2P ΛUSТЯłΛ 

• ʟɨttʟɛ ɖɛʋɨʟ
• ʍɛtaʟɦɛaɖ
• ʀօċҡʄaռ
• saɖɨst
• sօʊʀ > sաɛɛt
• ʀɛɖ
• aɮʊsɨʋɛ aռɖ ɨɢռօʀaռt tօաaʀɖs sօʍɛ քɛօքʟɛ

- 26 ʏɛaʀs
- ʍaʟɛ
- ɨռ ʄaċt a ɖɛʋɨʟ ɨռ ɦʊʍaռɛ ʄօʀʍ

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
HΞŁŁŦłЯΞ, ÐΛЯК ŦłЯΞ,
ТHłS ŦłЯΞ łЛ MЏ SФUŁ!
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
• PФŁЏΛMФЯФUS
• HФMФЯФMΛЛТłϾ
• PΛЛSΞЖUΛŁ

- ɞoňԀѧɢє
- sѧԀomѧsoċһısm
- pєţpʟѧʏ
- ԀѧԀԀʏҡıňҡ
- Ԁomıňѧňţ

ЯΞŁΛТłФЛSHłPS (3):

-------------------------------------------------
_________________________________
♪♥♪♥♪♥♪♥♪♥♪♥

1P ΛUSТЯłΛ'S PłΛЛФ

• քʊʀքʟɛ / ɮʟʊɛ
• aռɢɛʟɨċ
• ċʊtɛ
• sʍaʟʟ
• ʝɛaʟօʊs օʄ ɛʋɛʀʏօռɛ, taҡɨռɢ aʊstʀɨa's tɨʍɛ
• ʍʊsɨċaʟ
• tɦɨռҡs ɨռ ʍʊsɨċ
• ɛxքʀɛssɛs ʄɛɛʟɨռɢs tɦʀօʊɢɦ ʍʊsɨċ

- 13 ʏɛaʀs
- ɢɨʀʟ
- #ċaҡɛs
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
,,ţһıs ıs ňoţ musıċ! ţһıs ıs ѧ sզuєѧҡʏ ţoʏ, ʏou Ԁoɢ!"
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

HΞТΞЯФЯФMΛЛТłϾ
HΞТΞЯФSΞЖUΛŁ
MФЛФΛMФЯФUS

- ռօ ʄʀʊҡɨռɢ sʍʊt աɨtɦ ɦɛʀ -

ⓑⓞⓨⓕⓡⓘⓔⓝⓓ:


-------------------------------------------------
_________________________________
  • Vienna
  • JoinedApril 21, 2020


Last Message
APH__2PAustria_piano APH__2PAustria_piano Apr 22, 2020 08:49PM
//Sissi thinks in music and expresses her feelings through it.Years of humming and singing songs made her to have a really nice and high singing voice.If she is insecure about someone or uncomforta...
View all Conversations