╭┈─────── ೄྀ࿐ ˊˎ- 
╰┈➤ 𝐇𝐞𝐲, 𝐢'𝐦 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧

𝗠𝗮𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 ↴
-𝚟𝚘𝚒𝚍𝚍𝚖𝚊𝚡𝚒𝚖𝚘𝚏𝚏ׂׂ

𝗝𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁
↳ @𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎𝚊𝚕𝚜𝚝𝚊𝚛𝚔-


𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗠𝗲 ೄྀ࿐
𝘴𝘩𝘦/𝘩𝘦𝘳. 𝘵𝘢𝘶𝘳𝘶𝘴. 𝘩𝘪𝘴𝘱𝘢𝘯𝘪𝘤. 𝘭𝘪𝘻𝘻𝘪𝘦 𝘰𝘭𝘴𝘦𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘩𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘵. 𝘨𝘳𝘺𝘧𝘧𝘪𝘯𝘤𝘭𝘢𝘸. 𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰𝘱𝘩𝘪𝘭𝘦. 𝘢𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘵𝘢𝘺𝘭𝘰𝘳 𝘫𝘰𝘩𝘯𝘴𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘮𝘱. 𝘥𝘺𝘭𝘢𝘯 𝘰'𝘣𝘳𝘪𝘦𝘯 𝘭𝘰𝘮𝘭. 𝘢𝘳𝘤𝘵𝘪𝘤 𝘮𝘰𝘯𝘬𝘦𝘺𝘴. 𝘮𝘢𝘳𝘷𝘦𝘭. 𝘤𝘩𝘢𝘴𝘦 𝘢𝘵𝘭𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤. 𝘩𝘢𝘳𝘳𝘺 𝘱𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳.

Made this account out of the fear my main one will be deleted lol

ılı.lıllılıı.ıllı
↳ currently playing ;;
[ Fluorescent Adolescent ] - [ᴀʀᴄᴛɪᴄ ᴍᴏɴᴋᴇʏꜱ]
0:56 --•-------- 2:54
⟲ ◁◁ || ▷▷ ⟳

ᴠᴏʟᴜᴍᴇ: ----•

𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 𝗼𝘂𝘁 𝗺𝘆 𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀!
┉┅━━━━━┅┉
𝐑𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧 • 𝘛𝘦𝘦𝘯 𝘞𝘰𝘭𝘧
  • JoinedMarch 28, 2021