-𝐕𝐈𝐍𝐍𝐈𝟑𝐇𝟒𝐂𝐊𝟑𝐑𝐒 ࿐໋ 🖇˚₊ ᵕ̈
↳ 𝗌𝗁𝖾/𝗁𝖾𝗋. 𝑩𝑳𝑴. 𝘩𝘢𝘳𝘳𝘺 𝘱𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘣𝘰𝘵 ⚯͛
𝘤𝘢𝘱𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘯. 𝘳𝘢𝘷𝘦𝘯𝘤𝘭𝘢𝘸.


━━━ 🕊🐚🤍

-𝐌𝐘 𝐋𝐎𝐕𝐄𝐑𝐒

-@saeronalis
-@1-800-HOTGIRLSHIT
-@
  • 700 🎯
  • JoinedJuly 21, 2020


Last Message

Story by ㅤ
𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍𝐂𝐋𝐀𝐖 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐄𝐒𝐒; 𝐝.𝐦𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 by -VINNI3H4CK3RS
𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍𝐂𝐋𝐀𝐖 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐄𝐒�...
𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐲𝐨�...
2 Reading Lists