uňpяєԀıċţѧɞʟє • spяıňɢ • oţѧҡu • ɢяѧԀuѧţє @ uԀһs • pєѧċє • ѧʟţєяňѧţıνє яoċҡ • ʟѧzʏ 

~✻~

]|I{•------» ʄѧʋօʀɨţє ѧռɨʍɛs'«------•}I|[

•ѧţţѧċҡ օռ ţɨţѧռ
•ҡɨʟʟ ʟѧ ҡɨʟʟ
•ռօʀѧɢѧʍɨ
•ţһє Ԁєνıʟ ıs ѧ pѧяţ-ţımєя!
•oňє puňċһ mѧň


➺|ňєνєя ɢıνє up єνєň ɰһєň ţһıňɢs ѧяє ţouɢһ ѧňԀ ѧʟɰѧʏs һѧνє ţһѧţ spєċıѧʟ pєяsoň ɞʏ ʏouя sıԀє: @XElsaOfCoronaX

➺|sɦօʊţօʊţ ţօ @Boom1997 ʄօʀ sţɨċҡɨռɢ աɨţɦ ʍɛ ţɦɛ ʟօռɢɛsţ

➺|ʍʏ ʟօʋɛʟʏ sɨsţɛʀ @-SnowBunny- ѧռɖ ѧաɛsօʍɛ ʄʀɨɛռɖ.


ıғ ʏou'яє sѧԀ, ċuţ ʏouяsєʟғ

ѧ pıєċє oғ ċѧҡє ×3


ɞıo; oνєя.
  • aռɨʍɛ ʟaռɖ aҡa ʍʏ imagination
  • JoinedMarch 30, 2016Last Message
-Marvxlous- -Marvxlous- Jul 31, 2016 08:10PM
Sorry guys, I might not be on for a long time. Or maybe forever depending on my situation. Nice knowing you. 
View all Conversations

3 Reading Lists