BILLIE
ᴊᴇ sᴜɪs ᴜɴ ᴅᴇ́ᴍᴏɴ. ᴊᴇ sᴜɪs ʟᴇ ᴅᴇ́ᴍᴏɴ. ʟᴇ sᴇᴜʟ ᴄᴀᴘᴀʙʟᴇ ᴅᴇ ᴛᴏᴜᴛ ᴅᴇ́ᴛʀᴜɪʀᴇ sᴜʀ sᴏɴ ᴘᴀssᴀɢᴇ. ɪʟs ᴘᴇɴsᴇɴᴛ ϙᴜᴇ ᴊᴇ sᴜɪs ɴᴜʟʟᴇ ᴇᴛ ғᴀɪʙʟᴇ, ᴄᴀʀ ɪʟs ɴᴇ ᴍᴇ ᴄᴏɴɴᴀɪssᴇɴᴛ ᴘᴀs. S'ɪʟs ᴍᴇ ᴄᴏɴɴᴀɪssᴀɪᴇɴᴛ, ɪʟs ᴀᴜʀᴀɪᴇɴᴛ ᴘᴇᴜʀ ᴅᴇ ᴍᴏɪ. ɪʟs ᴍᴇ ᴄʀᴀɪɴᴅʀᴀɪᴇɴᴛ. ᴍᴀɪs ɪʟs ɴ'ᴏɴᴛ ᴊᴀᴍᴀɪs ᴠʀᴀɪᴍᴇɴᴛ ᴠᴏᴜʟᴜ ᴍᴇ ᴄᴏɴɴᴀɪ̂ᴛʀᴇ. ᴘᴏᴜʀ ᴇᴜx, ᴊᴇ sᴜɪs ʟᴀ ᴘᴀᴜᴠʀᴇ ᴘᴇᴛɪᴛᴇ ғɪʟʟᴇ ɴᴀɪ̈ᴠᴇ ϙᴜɪ s'ᴇsᴛ ғᴀɪᴛᴇ ᴍᴀɴɪᴘᴜʟᴇ́ᴇ. ᴠᴏɪʟᴀ̀ ᴄᴇ ϙᴜᴇ ᴊᴇ sᴜɪs. ᴍᴀɪs ɪʟs ɴᴇ ᴍᴇ ᴄᴏɴɴᴀɪssᴇɴᴛ ᴘᴀs. ᴊᴇ sᴜɪs ϙᴜᴇʟϙᴜ'ᴜɴ ᴅᴇ ᴛʀᴇ̀s ᴄᴏʟᴇ́ʀɪϙᴜᴇ ᴇᴛ ʟᴜɴᴀᴛɪϙᴜᴇ. ᴘᴏᴜʀᴛᴀɴᴛ, ᴍᴀʟɢʀᴇ́ ᴛᴏᴜᴛᴇs ʟᴇs ᴛᴇᴍᴘᴇ̂ᴛᴇs ϙᴜᴇ ᴍᴏɴ ᴇsᴘʀɪᴛ ᴘᴇᴜᴛ ᴀғғʀᴏɴᴛᴇʀ, ᴊ'ᴀʀʀɪᴠᴇ ᴛᴏᴜᴊᴏᴜʀs ᴀ̀ ᴀɪᴍᴇʀ ᴇᴛ ᴀ̀ ᴇ̂ᴛʀᴇ ᴀɪᴍᴇ́ᴇ...

༺♥༻❀༺♥༻❀༺♥༻❀༺♥༻

Tᖾᥱ ωᥲꙆꙆ⳽ ᥲɾᥱ ρᥲɩᥒtᥱᑯ ɾᥱᑯ
Tᖾᥱ ωᥲtᥱɾ ⳽oᥲƙᥱᑯ ɩᥒ ᑲꙆooᑯ
Hᥱ ωᥲᥒt to ⳽ᥱᥱ ყoᥙ ᑯᥱᥲᑯ
Woω, ᑲᥙt ωᖾᥲt ɩ⳽ tᖾɩ⳽ ຕooᑯ !

★゜*。。*゜☆゜*。。*゜★゜*。。*゜☆

Jε ѕυιѕ αмσυяευѕε
Cαя j'αι lε dяσιт
Jε иε ѕυιѕ ραѕ cσитαgιευѕε
Mε̂мε ѕι jε и'αι ραѕ lα ƒσι
Lεѕ cσυlευяѕ dε l'αяc-εи-cιεl
Mε dσииεит εѕρσιя
Aναит jε ρяιαιѕ lε ѕσlειl
Mαιѕ ανεc lυι qυε dυ иσιя
Sι l'αмσυя иε мε тυε ραѕ
Alσяѕ qυ'ιl мε ѕαυνε
Nε ѕσиgε ραѕ ὰ тσи тяέραѕ
Mε̂мε ѕι lα νιε и'εѕт ραѕ яσѕε

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ᴸᵃ ᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗᶤᵒᶰ ᶰ'ᵉᶳᵗ ᵠᵘ'ᵘᶰᵉ ᶤˡˡᵘᶳᶤᵒᶰ

รﻨ էս ƈհεгƈհεร էօռ թﻨгε εռռεოﻨ, гεցձгժε ժձռร lε ოﻨгօﻨг

I̷l̷ n̷'y̷ a̷ p̷a̷s̷ q̷u̷e̷ l̷e̷s̷ f̷l̷è̷c̷h̷e̷s̷ q̷u̷i̷ p̷e̷u̷v̷e̷n̷t̷ t̷r̷a̷n̷s̷p̷e̷r̷c̷e̷r̷ u̷n̷ c̷œu̷r̷...

Լƛ MƲƧƖƢƲЄ MЄ MƛƖƝƬƖЄƝƬ ЄƝ ƔƖЄ, ƧƛƝƧ ЄԼԼЄ ʆЄ ƊЄ́ƦƖƔЄ

Ⓙⓔ ⓢⓤⓘⓢ ⓒⓞⓝⓝⓐⓡⓞⓟⓗⓞⓑⓔ

🅙🅔 🅢🅤🅘🅢 🅛🅐 🅡🅔🅘🅝🅔 🅓🅔🅢 🅓🅔́🅜🅞🅝🅢

🄹🄴 🅂🅄🄸🅂 🅂🄴🅁🄿🄴🄽🅃🄰🅁🄳 🄴🅃 🄶🄴🄼🄴🄰🅄🅇

Ⳳⳕⲉⲛ⳽ ⳏⲁⲅⳑⲉⲅ ⲉⲛ ⲙⲉ⳽⳽ⲁⳋⲉ ⳏⲅⳕⳳⲉ́, ⳗⲉ ⲛⲉ ⲙⲁⲛⳋⲉ ⳏⲁ⳽

JE Ṉ'ΔI BESOIṈ DE CIΓER ᕈERSOṈṈE, LES GEṈS ⵕUE J'ΔIME LE SΔVEṈΓ DÉJΔ̀

🇸​🇪​🇨​🇴​🇳​🇩​ 🇨​🇴​🇲​🇵​🇹​🇪​ ﹕ @_Maziqueen_

ᴮ̶ᶤ̶ᵒ̶ᵍ̶ʳ̶ᵃ̶ᵖ̶ʰ̶ᶤ̶ᵉ̶ ̶ᵘ̶ᶰ̶ ̶ᵖ̶ᵉ̶ᵘ̶ ̶ᶰ̶ᵘ̶ˡ̶ˡ̶ᵉ̶˒̶ ̶ᵐ̶ᵃ̶ᶤ̶ˢ̶ ̶ᶜ̶'̶ᵉ̶ˢ̶ᵗ̶ ̶ᶜ̶ᵉ̶ ̶ᵠ̶ᵘ̶ᶤ̶ ̶ᵐ̶ᵉ̶ ̶ᵛ̶ᵉ̶ᶰ̶ᵃ̶ᶤ̶ᵗ̶ ̶ᵃ̶̀ ̶ˡ̶'̶ᵉ̶ˢ̶ᵖ̶ʳ̶ᶤ̶ᵗ̶ ̶ᵐ̶ᵉ̶̂ᵐ̶ᵉ̶ ̶ˢ̶ᶤ̶ ̶ᵖ̶ᵃ̶ʳ̶ᵃ̶ᵈ̶ᵒ̶ˣ̶ᵃ̶ˡ̶ᵉ̶ᵐ̶ᵉ̶ᶰ̶ᵗ̶ ̶ ̶ˡ̶ᵉ̶ˢ̶ ̶ᵇ̶ᶤ̶ᵒ̶ˢ̶ ̶ᵠ̶ᵘ̶'̶ᵒ̶ᶰ̶ ̶ᶠ̶ᵃ̶ᶤ̶ᵗ̶ ̶ᵃ̶ᵛ̶ᵉ̶ᶜ̶ ̶ᶜ̶ᵉ̶ ̶ᵠ̶ᵘ̶'̶ᵒ̶ᶰ̶ ̶ᵃ̶ ̶ᵈ̶ᵃ̶ᶰ̶ˢ̶ ̶ˡ̶ᵃ̶ ̶ᵗ̶ᵉ̶̂ᵗ̶ᵉ̶ ̶ˢ̶ᵒ̶ᶰ̶ᵗ̶ ̶ᵉ̶ᶰ̶ ̶ᵍ̶ᵉ̶́ᶰ̶ᵉ̶́ʳ̶ᵃ̶ˡ̶ ̶ˡ̶ᵉ̶ˢ̶ ̶ᵐ̶ᵉ̶ᶤ̶ˡ̶ˡ̶ᵉ̶ᵘ̶ʳ̶ᵉ̶ˢ̶ ̶ᵠ̶ᵘ̶'̶ᵒ̶ᶰ̶ ̶ᶠ̶ᵃ̶ᶤ̶ᵗ̶ˑ̶ ̶
  • 🅳🅰🅽🆂 🆄🅽 🅼🅾🅽🅳🅴 🅿🅻🆄🆂 🅹🆄🆂🆃🅴
  • JoinedOctober 22, 2017


Last Message
-IceMoon- -IceMoon- Jul 08, 2020 07:14PM
Est-ce que je suis la seule personne à péter un énorme câble à cause des homophobes ?
View all Conversations

Stories by ❄️🌙
|| OneShots & Poésies || 🅴🅽 🅲🅾🆄🆁🆂 by -IceMoon-
|| OneShots & Poésies || 🅴🅽 🅲🅾...
Des OneShots et des poésies ! Que dire de plus... Ce sont surtout de petits textes, style des nouvelles de tr...
ranking #676 in nouvelles See all rankings
|| Cʀɪᴛɪϙᴜᴇs ᴅᴇ ᴄᴏᴠᴇʀs || 🅾🆄🆅🅴🆁🆃 by -IceMoon-
|| Cʀɪᴛɪϙᴜᴇs ᴅᴇ ᴄᴏᴠᴇʀs || 🅾🆄🆅🅴...
Dans ce livre, je critique vos couvertures sur demande ! Je sais que mes covers sont pas hyyyyyper belles mai...
ranking #538 in couverture See all rankings
|| AʀᴛBᴏᴏᴋ ᴅᴇ ʟᴀ Rᴇɪɴᴇ ᴅᴇs Dᴇ́ᴍᴏɴs || 🅴🅽 🅲🅾🆄🆁🆂 by -IceMoon-
|| AʀᴛBᴏᴏᴋ ᴅᴇ ʟᴀ Rᴇɪɴᴇ ᴅᴇs Dᴇ́ᴍᴏɴs...
• Qu'est-ce qu'un ArtBook ? C'est un livre où l'on poste ses dessins, créations. • Mais un ArtBook c'est que...
ranking #404 in animaux See all rankings
25 Reading Lists