Quan_diem_chi_dao_xay_dung_phat_trien_van_hoa

Quan_diem_chi_dao_xay_dung_phat_trien_van_hoa

791 Reads 0 Votes 1 Part Story
Truong CUong By TruongCUong Updated Dec 20, 2011

Câu 13. Trình bày các quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hoá của Đảng?

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hoá 

- Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

+ Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội - nó thấm nhuần trong mỗi con người và trong cả cộng đồng; được truyền lại, nối tiếp và phát huy qua các thế hệ, được vật chất hóa và khẳng định vững chắc trong cấu trúc xã hội của từng dân tộc, đồng thời nó tác động hàng ngày đến cuộc sống, tư tưởng, tình cảm của mọi thành viên xã hội bằng môi trường xã hội - văn hóa.

+ Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển: Nguồn lực nội sinh của của sự phát triển của một dân tộc thấm sau trong văn hóa. Sự phát triển của dân tộc phải vươn tới cái mới, tiếp nhận cái mới, tạo ra cái mới, nhưng lại không thể tách khỏi cội nguồn. Cội nguồn đó của mỗi quốc gia, dân tộc là văn hóa.

+ Văn hóa là mục tiêu của phát triển: Mục tiêu xây dựng một xã hội Việ...

  • chi
  • dao
  • diem
  • hoa
  • quan
  • van