Bai giang thue

Bai giang thue

192 Reads 0 Votes 1 Part Story
Iris Flower Iris By irisflower Updated Jun 09, 2013

CHƯƠNG 1

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ THUẾ

Mục đích, yêu cầu của chương:

Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên hiểu và nắm được:

1. Bản chất của thuế và các yêu cầu của chính sách thuế đối với kế toán tài chính.

2. Kế toán thuế và nhiệm vụ của kế toán thuế.

3. Đơn vị thực hiện kế toán thuế.

4. Các căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp do kế toán tài chính cung cấp.

5.Các nguyên tắc cơ bản bảo đảm xác định trung thực, khách quan nghĩa vụ nộp các loại thuế

6. Các tài liệu kế toán cung cấp số liệu cho công việc xác định và kiểm tra nghĩa vụ thuế.

1.1Thuế và các yêu cầu của chính sách thuế đối với kế toán tài chính

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của các pháp nhân, thể nhân cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp, nhằm sử dụng cho mục đích chung toàn xã hội.

Thuế có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Vai trò của thuế được thể hiện ở những khía cạnh sau:

Thứ nhất, huy độ...