[LONGFIC][Yulsic] Fresh Blood [Chap 1-4] shake

1 Part Story 6.7K Reads 16 Votes
sShakes By kasa12345 Updated 4 years ago
một ấn phẩm theo ý tưởng siêu thực... 
    dở nhưng ngặt nỗi lại khoái post.. 
    có gì bỏ qua cho nah... kamsa!! ^^
Hjx. Đáng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!́ng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!
Hjx. Đáng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!́ng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!
Hjx. Đáng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!́ng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!
Hjx. Đáng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!́ng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!
Hjx. Đáng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!́ng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!
Hjx. Đáng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!́ng nhẽ k đc gãy tay mới đúng chớ! :-). Khỏi nhanh nhanh đy để viết tiếp nhé!