Cau 11Neu cac nguyen tac to chuc sinh hoat Dang.

Cau 11Neu cac nguyen tac to chuc sinh hoat Dang.

894 Reads 0 Votes 1 Part Story
boong By __and1__ Updated Jun 09, 2011

Cau 11 tl.

Neu cac nguyen tac to chuc sinh hoat Dang. Phan tich 2 nguyen tac: tu phe binh va phe binh, doan ket thong nhat trong dang. Van dung:

a.Cac nguyen tac to chuc sinh hoat dang: nhu cau 10

b.Phan tich nguyen tac tu phe binh va phe binh:

-Muc dich cua tu phe binh va phe binh la lam cho phan tot trong moi con nguoi nay no nhu hoa mua xuan, lam cho moi to chuc tot len, phan xau bi mat dan di, tuc la noi den su vuon toi chan, thien, my. Muc dich nay duoc quy dinh boi tinh tat yeu trong qua trinh hoat dong cua dang ta.

-Thai do, phuong phap tu phe binh va phe binh duoc HCM neu ro o nhung diem nhu : phai tien hanh thuong xuyen nhu nguoi ta rua mat hang ngay ; phai thang than, chan thanh, trung thuc, khong ne nang, khong giau giem va cung khong them bot khuyet diem, phai co tinh yeu thuong lan nhau.

c.Phan tich nguyen tac doan ket, thong nhat trong dang :

-Su doan ket thong nhat trong dang phai dua tren co so ly luan cua dang la chu nghia Mac-Lenin; cuong linh, dieu le Dang; du...

No comments listed yet.