Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận

1K Reads 1 Vote 1 Part Story
LÊ VĂN CHÂU By levanchaugl Updated Jul 11, 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN   	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH GIA LAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/2009/QĐ-UBND              Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung đối tượng miễn thu, không thu phí thẩm định cấp quyền

 sử dụng đất tại Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDnăm 2003;

	Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp lu...

 • meohoangde

No comments listed yet.