Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

36.1K Reads 3 Votes 1 Part Story
tifosihn89 By tifosihn89 Updated Nov 24, 2009

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Chương trình tóm tắt do Nguyễn ái Quốc soạn thảo. Các văn kiện đó hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta - Cương lĩnh Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản như sau: 

Xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là "làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản". 

Xác định những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng: 

Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, dựng ra Chính phủ công nông binh và tổ chức quân đội công nông. 

Về kinh tế: tịch thu toàn bộ các sản nghiệp lớn của bọn đế quốc giao cho Chính phủ công nông binh; tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc làm của công và chia cho dân cày nghèo, mở mang công nghiệp và nông nghiệp, miễn thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm tám giờ.

Về văn hóa xã hội: dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ thôn...

 • gunner
lilynnvietnam lilynnvietnam May 23, 2013
Bạn có thể tham khảo thêm Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng tại đây http://www.doko.vn/luan-van/cuong-linh-chinh-tri-dau-tien-cua-dang-cong-san-viet-nam-89719
HongNghaTnh HongNghaTnh Apr 23, 2012
không cop được
               sắp thi cuối kì rồi
               anh có thì gửi cho minh qua mail: hoangnghiatinh@gmail.com
               thank all
thuguidanh thuguidanh Apr 04, 2012
bai duoc nhưng còn thiếu nhiêu
               ma sao minh khong copy dduocj bài này vay