[Chấp Ly]  Thích Khách Liệt Truyện - Chi Long Huyết Huyền Hoàng

[Chấp Ly] Thích Khách Liệt Truyện - Chi Long Huyết Huyền Hoàng

2K Reads 81 Votes 2 Part Story
Minh Hiềnn By MinhHien2209 Updated Jul 26, 2017

Nội dung : 
     Sau khi thiên hạ Cộng chủ Khải Côn bị đâm mất mạng, thiên hạ đại loạn, bốn nước Thiên Tuyền, Thiên Xu, Thiên Ki và thiên Quyền phân chia thiên hạ. Sau đó, man tộc Nam Túc xâm lấn, liên tiếp thâu tóm hai nước Thiên Xu và Thiên Ki. Tinh thần Nam Túc tăng cao, muốn thôn tính cả Thiên Tuyền và Thiên Quyền.

Dao Quang Vương tử Mộ Dung Ly rời Thiên Quyền đến Nam Túc, giật giây Nam Túc dẫn binh đánh Thiên Tuyền. Mặt khác, y lợi dụng Trọng Nghi và Thiên Tuyền giết chết Nam Túc vương Dục Tịnh. Sau khi thành công, Mộ Dung Ly nâng đỡ Dục Kiêu thượng vị, hơn nữa, dưới sự trợ giúp của Dục Kiêu lập quận. Vì cân bằng đại thế thiên hạ, Trọng Khôn Nghi phái môn đồ Sở Tuyên Ninh và Cố Thập An đến Thiên Tuyền phụ tá Lăng Quang, giúp Thiên Tuyền dần dần cường thịnh. Mộ Dung Ly tự mình lập ra kế mất tích, dẫn dụ Thiên Quyền và Nam Túc xuất binh Thiên Tuyền, khiến Thiên Tuyền bị diệt.

Mộ Dung Ly trở lại, nhưng bị Trọng Khôn Nghi tính kế, ép buộc xung đột vụ trang với Nam Túc, nên y lập tức nhờ Thiên Quyền giúp đỡ. Sau khi Thiên Quyền giúp Mộ Dung Ly đánh bại Nam Túc, nguyên tưởng thiên hạ từ đó thái bình, nhưng không ngờ Khai Dương dã tâm lại nổi lên mặt nước. Trọng Khôn Nghi hiến kế Khai Dương, dẫn đến Thiên Quyền Tướng quân vì Mộ Dung Ly chết thảm. Chấp Minh và Mộ Dung Ly ly tâm, hai người cuối cùng xung đột vũ trang. Chấp Minh và Mộ Dung Ly cùng chết. Nhưng Chấp Minh trọng sinh trở lại thời gian chung sống 7 ngày  với A Ly trước đó . Hắn quyết định bằng mọi cách để vãn hồi tình cảm của hai người. Từ đây, một kiếp thê nô lại bắ

  • chấply