Yoshidaxdenji Stories

Refine by tag:

3 Stories

𝐃𝐞𝐚𝐝 𝐌𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 ( 𝐧𝐨𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐥𝐲 )༄ ᶜʰᵃⁱⁿˢᵃʷ ᵐᵃⁿ  by 6265AKIRA
𝐃𝐞𝐚𝐝 𝐌𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 ( �...by 𝕬𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖄𝖚𝖗𝖎
[・ 𝗬𝗢𝗦𝗛𝗜𝗗𝗘𝗡 ・ ᵗʷⁱᵗᵗᵉʳ ᵈᵘᵐᵖ ᵗᵒ ᵇᵉ ʰᵒⁿᵉˢᵗ ] . Denji clings to what's left of Aki. Yoshida may or may not be jealous. ⚠︎ Psychopathic behaviour ⚠︎
[Yoshida x denji] Tui minh chit di em by Violet_Wifenos
[Yoshida x denji] Tui minh chit di...by ThuyLinh
[Yoshida x denji] Răm mận không nói nhiều Muốn gì bank mình 10 tỷ đi rồi nói🐧 Tg:Chit ko cưng?