Junnian Stories

Refine by tag:

2 Stories

Trầm kha by junnian_9925
#1
Trầm khaby Quân Niên
"Hồn khuyết chẳng vẹn nguyên, gửi cố nhân làm bằng... Đau lòng chẳng thể bày, lưu luyến thôi ngừng tỏ... Trầm kha..." Author: Quân Niên
Completed
Bạch nguyệt quang by junnian_9925
#2
Bạch nguyệt quangby Quân Niên
"Tịch mịch hòa cô liêu, tháng năm chỉ như nụ cười trong giấc mộng." Author: Quân Niên Cre cover: "Moon in a valley" - Loika
Completed