Đếvươngcônglược Stories

Refine by tag:

1 Story

VKOOK   ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC by th_trf
#1
VKOOK ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢCby Ôn Hoành
dạo này bị mê bộ này mà tớ chưa thấy ai chuyển sang vkook hết nên chuyển thử xem sao mục đích chính là thỏa mãn chính tớ thôi. Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình h...
+5 more