Select All
 • ■● « 49 Pages with 49 Days »●■
  1.2K 237 9

  ■●■« *49 Pages with 49 Days* »■●■ ___________________________________________ මේක තවත් එක fan fiction එකක් නෙවෙයි. මේක ඔයාලගෙ ආදරණීය දකුණු කොයාව පාදක කරගෙන දිවෙන , මේ ලෝකෙ ලස්සනෙන් වැහිලා තියන අඳුරු , ගඳ ගහන , භයානක පැතිකඩ පෙන්වන කතාවක්. මරණය කියන්නෙ මොකද්ද ? අන්න ඒක ගැන 100%ක්ම නැතත් 90%ක් වත් මේකෙන් ඔයාට පෙනෙයි. ම...

 • She's Beautiful And Mine (gxg)
  1.2M 37.1K 55

  Samantha Winston. The hottest girl in Blue Valley High. The popular girl. The girl who every other girl wanted to be, who everyone loved. The girl who people dreamed of being friends with, who every guy wanted to date. With her charm, beautifully disarming smile and deep, blue-green eyes that screamed innocence, nob...

  Completed  
 • Anyone But Her
  465K 20.4K 30

  Wren Castile and Kenna Gold hated each other in high school. Now mature-ish adults, they still hate each other. The problem? They're engaged. A year away from marriage, according to two of the most powerful people in the world: their parents. *****ALL RIGHTS RESERVED. I do not allow my work to be "converted", copied...

  Completed  
 • Should I?
  193K 6.1K 71

  Catie, the girl with the cold heart and the hard shell. The girl who has the title of the player of her school, known for causing trouble, and constantly getting into fights. Catie causes more trouble that any of the guys at the school. Mainly due to the fact that no one wants to make it seem like they are testing Cat...

  Completed   Mature
 • (Gxg) This Is How You Get Her Back
  654K 30.3K 36

  [Completed] Sometimes, exes come back, and so do forgotten feelings. And if the universe hates you enough, it's your girlfriend's first love who shows up. And as much as you try not to, you end up screwing up. Then your once guarded and secure 2-year relationship ceases to feel that way anymore. It's always been abou...

  Completed   Mature
 • The Prom Queen's Date
  330K 17.4K 28

  When Sam Jackson, a seventeen-year-old artist and her best friend decide to join the prom committee, Sam unexpectedly finds herself locking lips with a candidate for prom queen, Sabrina Jenkins, the older sister of her best friend. Old crushes resurface but there's one little problem. Sam promises to help Sabrina's ca...

  Completed  
 • Paired With The Potterhead
  105K 5.8K 35

  Laney Rubia is paired up with the most unlikely partner for her English class. Nora "The Nerd" Lovegood. Known as the school's resident nerd and diehard Harry Potter fan, Nora is an easy target for the jocks and popular kids. Even the unpopular kids bully her. Determined to just get through the project, Laney tries...

  Completed  
 • Everybody's A Little Bit Gay
  284K 15.5K 38

  Amber Stines is straight even if most people around her are gay. Like her best friend Lexi Keeves, and Lexi's girlfriend Kayla Tate. Even Kayla's best friend, Lucy Halliwell; the Queen Bee, leader of the cheerleading team, and someone that everyone's afraid of. When Amber and Lucy suddenly bonds together at a party, A...

  Completed  
 • I Object [gxg]
  82.9K 5.1K 21

  Lana never expected one wild night to end in a wedding - and least of all that her partner in crime would steal her crush. Now she has the chance to do it all over again. --------------------- "We're superheroes," Cam announces when we're finished. "Yeah." I smile tightly. The superhero never gets the girl. ...

  Completed  
 • Autumn Leaves and Teenage Dreams
  129K 7.3K 55

  [LGBTQ+ Teen Fiction] High school junior, Callie Washington, is currently in a dilemma. Attending an all-girls, Catholic high school means most of her peers are focused on college, SATs, and the nearby boys at their brother school, Holy Spirit. But since the start of the school year, Callie can't forget the silky hair...

  Completed  
 • My Crazy Nerd (GirlxGirl)
  490K 30.2K 44

  She's not crazy. Just a little eccentric. Penny Rosemary, your typical nerd who caught herself a bit of trouble near the end of the school year when she broke through the stereotypical demeanor of a unnoticeable bookworm and beat the crap out of her best friend's ex-boyfriend. She's not a violent person. Really. But...

  Completed  
 • Highly Inappropriate
  416K 16K 72

  Alex García is your typical badass lesbian starting her last year of highschool. She has a very complicated family situation not to mention her past, and she likes to sleep around a lot, have her usual one night stands with no strings attached and just leave you to it. Everything changes though during her first day of...

  Completed   Mature
 • Raindrops | GirlXGirl
  2M 51.3K 47

  [GirlXGirl]- English True or False? Can you prove the ugly rumors wrong if it's actually true? Arisa Gail Valentine made it a mission to keep the evidence of her sexual affairs away from Quinn Blackburn, the new transfer student, and the target of her lust for her senior year. But what if playing with her is not some...

  Completed   Mature
 • Dear Ex-Girlfriend (Lesbian, Girlxgirl, Gay)
  990K 47.5K 44

  The day before her wedding, Destiny Jones decided to write a letter to her ex. The one that got away. Would writing about her past change her future? Or would she accept what was and move on?

  Completed  
 • half/closer | GirlXGirl
  198K 8.4K 50

  • English • half/closer - Hilary and Khloe ❝ Everything you've ever wanted is on the other side of your own fear, under the sea of your limitation and behind the zone of your comfort. All you need is to obliterate the invisible streak with courage. ❞ Hilary Damien goes with the flow. Although she already has everythin...

  Completed   Mature
 • Lost Then Found
  578K 20.2K 12

  ~The SEQUEL to 'Alex's Girl' is finally here~ It has been seven years since the events of 'Alex's Girl', where Alexis Sterling loved then lost Valerie Greco, a troubled but selfless young woman who managed to sneak her way into Alex's heart when she wasn't looking. Though Alex still misses Val every day, she has trie...

 • Alex's Girl [Lesbian]
  2.3M 62.4K 22

  "Are you... lost?" Someone asked, her tone impatient. I stopped scanning the room to find the woman behind the voice. I blinked. She had the most luminous blue eyes I had ever seen. Even in the dim glow of the bar they glowed brightly, like her pupils were some type of smooth stone at the bottom of a clear blue ocean...

  Completed   Mature
 • A Method of Discipline (girlxgirl)
  111K 2.2K 1

  Valerie Greco, the school's notorious troublemaker, stopped bothering to show up to detention weeks ago. In a desperate attempt to get the problem student in control, the principal instead sentences her to be a slave to Ms. Sterling, an English teacher known for having a ruthless, 'no-bullshit' attitude. But can Ms. S...

  Completed  
 • Best Friends Forever Right..??
  1.2M 15.8K 43

  What really happened to Jessica? The once shy girl now turned lethal and cocky as some would say. 3 years was along time ago, 3 years was when she left for New York, 3 years ago she lived in Florida with her best friend, 3 years of pain and secrets, 3 years was the time it took her to push her past away and change in...

  Mature
 • Lesbian Book Recommendations
  332K 1.3K 131

  All lesbian books that are worth a read.

 • Ruse Defiance (GirlxGirl) COMPLETED
  179K 5.2K 36

  [Excerpt] " I ask for their heads and their filthy bloods on my hand, I ask for revenge and kill with my demons just to see it happen. But I never asked for this... I never asked for you! I never asked for you to love me.. don't. Just hate me, please." Alexis, is the girl who believes in nothing but revenge and death...

 • Hero (Lesbian Story)
  108K 4.6K 27

  Abby, Aubrey and Alex had been the best of friends growing up but because of an unkind twist of fate it caused Abby to greatly hate Alex and Alex having the need to move away. Now almost five years later and the three of them meet again, five years changes a lot of things, especially people. Will Abby finally learn t...

 • Deception (Lesbian Story)
  1.6M 39.7K 45

  --- "I was forced to master the Art of Deception in order to save my brother's ass. I was just supposed to do what I had do and disappear like I didn't even fucking exist. Forget everyone; forget I had met you. But I found myself realizing that it was impossible to do that after meeting you... because you consumed my...

  Completed   Mature
 • Fire and Ice (Wilder Series #2)
  227K 7.9K 50

  Hanna Wilder had the perfect life. Impeccable grades, an amazing best friend and to top it all a handsome boyfriend. On their ten month anniversary Hanna decided to drive to his house and surprise him only to find out that he was cheating on her with her so called best friend. Her 'perfect life' had been ruined. Two w...

  Completed   Mature
 • Without A Doubt
  386K 14.8K 55

  Mayson has a reputation. Despite the things people say she isn't what they think. But will her reputation keep her from the one person who actually sees her?

  Completed