Select All
  • Will never be a Fairytale
    5.3K 63 32

    Do you believe in Fairytales? Sa story na ito, may isang prinsesa at isang prinsepe. May magsasakripisyo at may magmamahal. May sasaya at may malulungkot. May Once Upon a Time at may The End. But, will there be a Happily Ever After?

    Completed