Select All
  • His Lover Next Door
    33.9K 1.3K 15

    Steven was so shocked nang isang araw ay nagising na lamang siya sa isang hindi pamilyar na silid. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita ang isang lalaki na katabi niya sa kama at kapwa sila hubad. At ganoon na lamang ang pagkagimbal niya nang sabihin ng lalaki na may nangyari sa kanila and the guy claims to be his...

    Completed