Select All
  • His Untamed Brat (Hot Trans Series #2)
    807K 33.2K 65

    Like a typical bratenella, Blythe Gia Gomez loves to do rebellious things and gives zero fuck. Kayang kunin lahat sa isang pitik lamang ng daliri, buhay prinsesa kung maituturing. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang pagdating ng taong babago at hahadlang sa mga dating gawain niya. At ang ikina-saklap pa'y suportado i...

    Completed   Mature